Статут

Статут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблено відповідно до законодавства України й він є документом, який регламентує діяльність Київського державного коледжу туризму та готельного господарства.

1.2. Коледж був створений згідно з наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 5 травня 1977 р. № 134 як Київський технікум готельного господарства.

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», на підставі протоколу конференції трудового колективу № 1 від 22 вересня 2016 року та наказу Міністерства освіти і науки України № 1287 від 27 жовтня 2016 року Київський технікум готельного господарства перейменовано в Київський державний коледж туризму та готельного господарства (далі - Коледж), а також змінено тип навчального закладу.

Коледж є правонаступником Київського технікуму готельного господарства.

1.3. Найменування Коледжу:
українською мовою:

повне – КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕДЖ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА;
скорочене - КТГГ.
англійською мовою:

повне – THE KYIV STATE COLLEGE OF TOURISM AND HOSPITALITY.

скорочене – KSCTH.

Місцезнаходження Коледжу: 02192, м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 26.

1.4. Коледж є юридичною особою, заснований на державній власності та утворений у формі державної установи, самостійний баланс, рахунки в територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних кошів та установах банків, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, має печатку із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням, може запроваджувати власну символіку та атрибутику.

1.5. Коледж набуває статусу юридичної особи з моменту його створення.

1.6. Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

1.7. Діяльність Коледжу провадиться на принципах:

автономії та самоврядування;

розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника, державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить вищий навчальний заклад, органів управління вищого навчального закладу та його структурних підрозділів;

поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

1.8. Коледж утворює, реорганізовує та ліквідує свої структурні підрозділи відповідно до законодавства та в порядку, визначеному цим Статутом.

1.9. Коледж може створювати відокремлені структурні підрозділи (філії та представництва), в тому числі за кордоном.

1.10. Коледж може створювати підрозділи, що надають платні освітні послуги відповідно до законодавства. Такі підрозділи підпорядковуються безпосередньо директорові Коледжу, який призначає керівника такого підрозділу.

1.11. Коледж може бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої діяльності Коледжу та/або забезпечують виконання його статутних завдань.

1.12. Коледж може провадити освітню діяльність спільно з іноземними навчальними закладами за узгодженими освітніми програмами.

1.13. Коледж може входити, в тому числі як засновник, до навчальних, навчально-наукових та навчально-науково-виробничих комплексів, наукових парків, а також входити до складу консорціуму.

1.14. Коледж є неприбутковою установою (організацією).

1.15. Основними напрямами діяльності Коледжу є підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями за кошти фізичних та юридичних осіб висококваліфікованих фахівців для задоволення потреб підприємств і організацій у фахівцях туристичної діяльності і готельного господарства, бухгалтерського обліку, торгівлі і комерційної діяльності, комп’ютерних технологій, юридичної діяльності та інших галузей народного господарства.

1.16. Основними завданнями Коледжу є:

- провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр за обраними ними спеціальностями;

- участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;

- формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
- збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

- поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;

- налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці.

1.17. Освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що провадиться Коледжем і започаткована до набрання чинності Закону України «Про вищу освіту», продовжується у межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою з видачею диплома молодшого спеціаліста. Останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводиться відповідно до законодавства.

1.18. Освітня діяльність Коледжу за ступенем вищої освіти молодший бакалавр, бакалавр здійснюється на підставі ліцензії на провадження певного виду освітньої діяльності, виданої відповідно до законодавства.

1.19. Коледж здійснює підготовку фахівців за акредитованими та ліцензованими напрямами, згідно з отриманими сертифікатами та ліцензіями.

2. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ КОЛЕДЖУ

1.1. Коледж є самостійним, незалежним і відповідальним у прийнятті рішень щодо розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених законодавством, що становить зміст його автономії та самоврядування.

1.2. Коледж має право:

- розробляти та реалізовувати освітні програми в межах ліцензованої спеціальності;

- самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу;

- приймати на роботу педагогічних (у разі проходження процедури ліцензування та акредитації, можуть вноситись зміни до штатного розпису, зокрема вводитись посади наукових та науково-педагогічних працівників) та інших працівників;

- формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства;

- приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;
- запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;
- надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;
- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої діяльності;
- самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;
- присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;
- утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами місцевого самоврядування;
- утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;
- провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;
- провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;
- розміщувати свої навчальні, виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;
- брати участь у роботі міжнародних організацій;
- запроваджувати власну символіку та атрибутику;
- встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
- звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері освіти, а також брати участь у роботі над проектами;
- провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту;
- розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;
- у межах здійснення освітньої діяльності надавати готельні послуги, провадити туроператорську (турагентську), екскурсійну діяльність, інші види туристичної діяльності, торгівельну діяльність, інші види господарської діяльності, незабороненої законодавством. При цьому за необхідності Коледж отримує необхідні ліцензії чи дозвільні документи;
- відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;
- здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

2.3. Коледж зобов’язаний:

- вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

- мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

- оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань.

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

3.1. Коледж підпорядкований Міністерству освіти і науки України (далі – МОН), права та обов’язки якого визначаються в межах законодавства.

3.2. Міністерство освіти і науки України:

- затверджує Статут Коледжу та за поданням конференції трудового колективу Коледжу вносить до нього зміни або затверджує нову редакцію;
- укладає в місячний строк контракт з керівником Коледжу, обраним за конкурсом у порядку, встановленому законом та цим Статутом;
- за поданням конференції трудового колективу Коледжу, достроково розриває контракт із керівником Коледжу з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту Коледжу та умов контракту;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу;
- здійснює ліцензування та акредитацію Коледжу;
- формує і розміщує державне замовлення на підготовку в Коледжі фахівців з вищою освітою;
- сприяє працевлаштуванню випускників Коледжу;
- здійснює контроль за дотриманням Статуту Коледжу;
- здійснює інші повноваження, передбачені законом і цим Статутом.

3.3. Міністерство освіти і науки України може делегувати окремі свої повноваження директору або іншому органу управління Коледжу.

4. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ

4.1. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює Директор, права, обов’язки та відповідальність якого визначаються законодавством та цим Статутом.

4.2. Директор представляє Коледж у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України та цим Статутом.

4.3. Директор Коледжу в межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність Коледжу;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, формує його структуру і штатний розпис;

- видає накази і розпорядження, дає доручення обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Коледжу;

- відповідає за результати діяльності Коледжу перед Міністерством освіти і науки України;

- є розпорядником майна і коштів;

- забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників;

- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

- визначає функціональні обов’язки працівників;

- формує контингент осіб, які навчаються у Коледжі;

- відраховує з Коледжу та поновлює на навчання в ньому здобувачів освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо ця особа є членом профспілки), з підстав, установлених законом;

- забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
- контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

- здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;

- забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Коледжу;

- сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників Коледжу і студентів, громадських організацій, які діють у Коледжі;

- сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Коледжу, створює належні умови для занять масовим спортом;

- спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників Коледжу і студентів подає для затвердження конференції трудового колективу Коледжу Правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;

- здійснює інші передбачені Статутом повноваження.

4.4. Директор Коледжу відповідно до цього Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів.

4.5. Директор Коледжу відповідає за провадження освітньої діяльності у Коледжі, за результати фінансово-господарської діяльності, збереження будівель та іншого майна, що перебуває на балансі Коледжу.

4.6. Директор щороку звітує про свою діяльність перед Міністерством освіти і науки України та конференцією трудового колективу Коледжу та оприлюднює щорічний звіт на офіційному веб-сайті Коледжу.

4.7. Обрання, призначення та звільнення з посади директора Коледжу здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та законодавства України.

4.8. Кандидат на посаду директора Коледжу повинен вільно володіти державною мовою, може мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних, педагогічних працівників не менше як 10 років. Кандидат на посаду директора Коледжу має бути громадянином України.

4.9. Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного вищого навчального закладу більше ніж два строки.

Процедура обрання керівника складається з таких етапів:

оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду керівника; підготовка виборів;

проведення виборів.

4.10. Вибори директора Коледжу проводяться з дотриманням таких принципів: відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення, добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав учасників виборів.

4.11. Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень директора Коледжу конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії.

4.12. Засновник протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду керівника вищого навчального закладу приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», до вищого навчального закладу для голосування.

4.13. Претенденти можуть бути висунуті трудовим колективом Коледжу чи його структурного підрозділу, первинною профспілковою організацією працівників та студентів вищого навчального закладу, а також шляхом самовисування.

4.14. У виборах директора Коледжу беруть участь всі педагогічні працівники Коледжу, виборні представники з числа інших категорій працівників та виборні представники з числа студентів. При цьому загальна кількість (повний склад) педагогічних працівників Коледжу повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників Коледжу – до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів – не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах. Порядок обрання представників для участі у виборах з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками Коледжу, визначається положенням, яке затверджується Педагогічною радою Коледжу.

4.15. Порядок обрання представників для участі у виборах з числа студентів Коледжу визначається положенням про студентське самоврядування, яке ухвалюється відповідно до статті 40 Закону України «Про вищу освіту».

4.16. Директор Коледжу зобов'язаний забезпечити належні умови для роботи організаційного комітету та виборчої комісії.

4.17. Результати виборів оприлюднюються протягом 24 годин після складання протоколу про результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях Коледжу, а також на офіційному веб-сайті Коледжу та веб-сайті Міністерства освіти і науки України або уповноваженого ним органу (особи).
4.18. Вибори вважаються такими, що не відбулись у разі, якщо:

- у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 відсотків голосів виборців, які мають право брати участь у виборах;

- у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах;

- у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах;

- участь у виборах взяли менш як 50 відсотків виборців;

У разі якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через сім календарних днів після проведення першого туру виборів.

Уся документація, пов'язана з проведенням виборів директора Коледжу, зберігається в Коледжі протягом п’яти років.
4.19. Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконуючим обов’язки) на посаду керівника Коледжу особа, яка:

-за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

-має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

-відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

-за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

-піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

-підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

- голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року.
4.20. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.
4.21. З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, Міністерство освіти і науки України укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.
4.22. Директор Коледжу може бути достроково звільнений з посади на підставах, визначених законодавством про працю України, а також:
- у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання з посади конференцією трудового колективу Коледжу, що обрав його на посаду;
- при невиконанні Директором умов контракту;
- через систематичне невиконання або неналежне виконання директором без поважних причин обов’язків, покладених на нього контрактом, унаслідок чого Коледж зазнав значних збитків.
4.23. У разі проходження процедури ліцензування та акредитації може створюватись Вчена рада відповідно до Закону України «Про вищу освіту».
Склад, порядок формування та засади діяльності Вченої ради визначаються законодавством та Положенням про Вчену раду Коледжу.
4.24. У разі відсутності Вченої ради її повноваження виконує Педагогічна рада Коледжу на період до формування (утворення) Вченої ради.
4.25. Робочими органами Коледжу є: адміністративна рада, приймальна комісія, стипендіальна комісія.
4.26. Дорадчими органами Коледжу є: педагогічна рада (вчена рада), методична рада.
4.27. Склад, функції, повноваження та порядок обрання представників до складу робочих та дорадчих органів визначається положеннями про них, які затверджуються відповідно до цього Статуту та законодавства України.
4.28. Адміністративна рада Коледжу створюється для оперативного вирішення невідкладних питань навчально-виховної та господарсько-фінансової роботи, організації планування роботи; організації роботи дорадчих органів; проведення заходів, пов’язаних зі статутною діяльністю Коледжу.
4.29. До складу Адміністративної ради Коледжу входять: директор Коледжу (голова ради), заступники директора, завідуючі відділеннями, головний бухгалтер, керівник фізичного виховання, керівники структурних підрозділів та голова профкому. Адміністративна рада скликається директором в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
4.30. Приймальна комісія створюється з метою забезпечення формування контингенту студентів усіх форм навчання.
4.31. Відповідно до своїх повноважень Приймальна комісія організовує прийом документів, приймає рішення про допуск вступників до вступних випробувань, визначає умови зарахування до Коледжу; визначає порядок проведення конкурсу для зарахування на місця, що фінансуються з коштів державного бюджету та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб; згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, щорічно розробляє та подає на затвердження директора Правила прийому до Коледжу;
4.32. До складу приймальної комісії входять: голова приймальної комісії; заступник голови приймальної комісії (заступник директора з навчально-методичної роботи, за посадою); відповідальний секретар приймальної комісії та його заступники; члени приймальної комісії.
4.33. Кількісний склад Приймальної комісії встановлюється, виходячи із потреби.
4.34. Персональний склад приймальної комісії затверджується наказом директора Коледжу, який є головою комісії.
4.35. Голова приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності керівників її функціональних підрозділів, вирішує всі питання, пов’язані з прийомом до Коледжу.
4.36. Стипендіальна комісія створюється для вирішення питань з призначення та виплати стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих із них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній діяльності.
4.37. До складу стипендіальної комісії входять директор, представники фінансових підрозділів, завідуючі відділеннями, представники профспілкових та самоврядних організацій студентів.
4.38. У своїй роботі стипендіальна комісія Коледжу керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права й обов'язки студентів, Порядком призначення і виплати стипендій, цим Статутом та Положенням про стипендіальну комісію.
4.39. Педагогічна рада є колегіальним органом, що створюється з метою вдосконалення роботи Коледжу та його структурних підрозділів щодо підготовки фахівців, підвищення педагогічної майстерності викладачів та інших питань педагогічної діяльності.

У разі відсутності сформованої Вченої ради Коледжу Педагогічна рада виконує її повноваження в обсязі, визначеному законом та цим Статутом.
4.40. Функціями Педагогічної ради є: планування, організація і координація навчально-виховної, методичної та господарської діяльності Коледжу з метою вдосконалення якості викладання, підвищення педагогічної майстерності викладачів Коледжу.
4.41. До складу Педагогічної ради входять заступники директора, завідуючі відділеннями, завідуючий бібліотекою, голови циклових комісій, педагогічні працівники, головний бухгалтер, керівник фізичного виховання, представники студентського самоврядування.
4.42. Головою Педагогічної ради Коледжу є директор, у разі його відсутності - заступник директора з навчально-методичної роботи.
4.43. Педагогічна рада щорічно обирає секретаря ради з числа педагогічних або науково-педагогічних працівників.
4.44. Педагогічна рада проводить свої засідання не рідше одного разу на два місяці.
4.45. Методична рада є колегіальним дорадчим органом, що створюється з метою вдосконалення якості викладання і виховання студентів, підвищення педагогічної майстерності викладачів у Коледжі; удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання студентів; вивчення, узагальнення і впровадження в навчально-виховний процес передового педагогічного і виробничого досвіду, досягнень науки і техніки.

4.46. Методична рада проводить свої засідання не рідше ніж один раз на два місяці.

4.47. Методична рада об’єднує педагогічних та інших працівників Коледжу, які безпосередньо беруть участь у процесі навчання і виховання студентів.

4.48. Головою методичної ради є заступник директора з навчально-методичної роботи. До складу методичної ради входять заступники директора, керівник фізичного виховання, завідуючі відділеннями, голови предметних (циклових) комісій, викладачі.

4.49. Склад методичної ради затверджується наказом директора Коледжу.

4.50. З метою сприяння статутній діяльності в Коледжі створюється Наглядова рада.

4.51. Наглядова рада сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку Коледжу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Коледжу, здійснює громадський контроль за його діяльністю.
4.52. Члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі органів громадського самоврядування Коледжу з правом дорадчого голосу.
4.53. Склад Наглядової ради затверджується конференцією трудового колективу.
4.54. До складу Наглядової ради можуть входити:

діячі освіти, науки, культури та представники інших сфер діяльності, які мають високі професійні досягнення;

представники провідних підприємств, установ, організацій, які сприяють діяльності Коледжу;

попередні керівники Коледжу;

інші особи, які діють в інтересах Коледжу.
4.55. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Коледжу та представники органів державної влади.
4.56. Компетенція і порядок діяльності Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду. Положення про Наглядову раду затверджує конференція трудового колективу Коледжу.

5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є конференція трудового колективу, включаючи виборних представників з числа осіб які навчаються в Коледжі. Конференція скликається не рідше ніж один раз на рік.
5.2. У роботі конференції трудового колективу з правом дорадчого голосу можуть брати участь голови профспілок, керівники структурних підрозділів Коледжу, які необрані делегатами, а також народні депутати, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, запрошені на конференцію.
5.3. Повноваження конференції трудового колективу:
- погоджує статут Коледжу чи зміни (доповнення) до нього;
- заслуховує щороку звіт директора Коледжу та оцінює його діяльність;
- обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
- розглядає за обґрунтованим поданням педагогічної (вченої) ради Коледжу питання про дострокове припинення повноважень керівника вищого навчального закладу;
- затверджує Правила внутрішнього розпорядку Коледжу і колективний договір;
- розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу.

5.4. Чисельність делегатів конференції визначається, виходячи з кількісного складу викладачів Коледжу, у співвідношенні: 75 відсотків складу делегатів становлять педагогічні, та науково-педагогічні працівники Коледжу, які працюють на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами, шляхом прямих таємних виборів.

5.5. Делегати конференції обираються загальними зборами трудового колективу структурних підрозділів Коледжу, шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. Порядок обрання делегатів конференції визначається Положенням про обрання делегатів конференції трудового колективу Коледжу, яке приймається конференцією.

5.6. У Коледжі діє студентське самоврядування, яке об’єднує всіх студентів, які навчаються у Коледжі. Усі студенти мають рівні права та можуть обирати і бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

5.7. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Коледжем. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, Статутом Коледжу та положенням про студентське самоврядування Коледжу. Права, обов’язки та діяльність органів студентського самоврядування визначаються Законом України «Про вищу освіту» та іншими нормативно-правовими актами законодавства України.

5.8. Студентське самоврядування діє у Коледжі та його структурних підрозділах і є невід’ємною частиною громадського самоврядування Коледжу.

5.9. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Коледжем. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

5.10. Органи студентського самоврядування:

беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

проводять організаційні, просвітницькі, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

захищають права та інтереси студентів, які навчаються у Коледжі;

делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів Коледжу;

приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Коледжу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

мають право оголошувати акції протесту;

виконують інші функції, передбачені законом та Положенням про студентське самоврядування Коледжу.

5.11. За погодженням з органом студентського самоврядування Коледжу приймаються рішення про:

відрахування студентів Коледжу;

переведення осіб, які навчаються у Коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

переведення осіб, які навчаються Коледжі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

призначення заступника директора Коледжу;

поселення осіб, які навчаються у Коледжі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

затвердження Правил внутрішнього розпорядку Коледжу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у Коледжі.

5.12. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів, яка:

ухвалює Положення про студентське самоврядування Коледжу, визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;

затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

5.13. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

5.14. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

кошти власних надходжень, отриманих Коледжем від основної діяльності та відповідно до законодавства;

членські внески студентів, розмір яких встановлюється конференцією студентів Коледжу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

5.15. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

5.16. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

6. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ КОЛЕДЖУ

6.1. Основними структурними підрозділами Коледжу є: відділення, предметні (циклові) комісії.

У разі проходження процедури ліцензування та акредитації, можуть створюватись інші структурні підрозділи (кафедри, факультети, деканати, тощо) відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів.

6.2. Відділення – структурні підрозділи, які об’єднують навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, циклові (предметні) комісії, методичні, навчально-виробничі підрозділи, необхідні для виконання покладених на відділення завдань.

6.3. Відділення створюється наказом директора Коледжу, якщо кількість осіб, що навчаються на відділенні, становить не менше 150 осіб.

6.4. Предметні (циклові) комісії – структурні навчально-методичні підрозділи, що проводять виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.

6.5. Предметна (циклова) комісія створюється рішенням Директора Коледжу за умови, що до її складу входить не менше ніж три педагогічних працівники.

6.6. Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджуються наказом директора Коледжу строком на один навчальний рік.

6.7. Відділення може бути перетворене на факультет за умови підготовки осіб за ступенем вищої освіти бакалавра за однією або кількома спеціальностями, здобуття яких забезпечує відділення, з дотриманням вимог Закону України «Про вищу освіту».

6.8. Предметна (циклова) комісія може бути перетворена на кафедру за умови дотримання вимог Закону України «Про вищу освіту».

6.9. Факультети та кафедри Коледжу мають відповідати вимогам встановленим Законом України «Про вищу освіту» та іншими нормативно-правовими актами з питань освіти.

6.10. З метою забезпечення навчального процесу та виконання статутних завдань Коледж може створювати підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, бібліотеки, навчально-методичні кабінети, обчислювальні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, виробничі структури, видавництва, заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи в передбаченому законодавством порядку.

6.11. Коледж також має право створювати курси та інші підрозділи, що надають платні освітні послуги у встановленому порядку.

6.12. Коледж з його структурними підрозділами функціонує як єдиний навчально-виховний комплекс.

7. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками освітнього процесу у Коледжі є:
-педагогічні працівники;
-здобувачі вищої освіти;
-фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах.

У разі проходження процедури ліцензування та акредитації, можуть вноситись зміни до штатного розпису, зокрема вводитись посади наукових та науково-педагогічних працівників.

7.2. Права та обов’язки педагогічних працівників, інших штатних працівників, та осіб, що навчаються у Коледжі, визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти, а також Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним договором.

7.3. Права педагогічних працівників:
-на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом;
-на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;
-на захист професійної честі та гідності;
-брати участь в управлінні Коледжем, у тому числі обирати та бути обраним до конференції трудового колективу Коледжу чи його структурного підрозділу;
-обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу;
-на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами Коледжу, умовами індивідуального трудового договору та колективного договору;
-безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів Коледжу;
-на захист права інтелектуальної власності;
-на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років;
-брати участь в об’єднаннях громадян;
-на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.

7.4. Обов’язки педагогічних працівників Коледжу:

забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників);

підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);

дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Коледжі, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;

розвивати в осіб, які навчаються в Коледжі, самостійність, ініціативу, творчі здібності;

дотримуватися цього Статуту, законів, інших нормативно-правових актів.

Порядок надання гарантій, підвищення кваліфікації, стажування, права та обов’язки педагогічних працівників встановлюються відповідно до законодавства України.

7.5. Студенти Коледжу мають право на:

вибір форми навчання під час вступу до вищого навчального закладу;

безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

трудову діяльність у позанавчальний час;

додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою, спортивною, виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами Коледжу;

безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);

забезпечення гуртожитком на період навчання у порядку, встановленому законодавством;

участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;

участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;

участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;

участь у громадських об’єднаннях;

участь у діяльності органів громадського самоврядування Коледжу;

академічну мобільність, у тому числі міжнародну;

отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;

академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

участь у формуванні індивідуального навчального плану;

моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;

канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;

оскарження дій органів управління Коледжу та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Коледжу відповідно до медико-соціальних показників за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;

Особи, які навчаються у Коледжі за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.

7.6. Студенти, що навчаються у Коледжі, зобов’язані:

дотримуватися вимог законодавства, Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу;

виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

виконувати вимоги освітньої (наукової) програми.

7.7. Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також порядок надання їм академічної відпустки визначаються положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

8. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

8.1. Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Державної національної програми «Освіта» («Україна XXІ століття»), на гуманістичних традиціях світової та вітчизняної освіти, науки і культури.

8.2. Метою діяльності Коледжу є створення умов для розвитку і самореалізації кожного студента, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадського суспільства, формування особистості професіонала, патріота і громадянина України, підготовленого до життя і праці у майбутньому.

8.3. Концепція освітньої діяльності Коледжу включає:

інтеграцію Коледжу в систему європейської освіти;

посилення фундаментальної освіти;

підвищення рівня комп’ютерної підготовки та реалізація сучасних технологій навчання, проектування і проведення наукових досліджень;

гуманізацію і гуманітаризацію навчального процесу;

інтенсивне і поглиблене вивчення іноземних мов;

підвищення рівня правової освіти фахівців;

виховання національно свідомого громадянина;
8.4. Напрям реалізації цільових програм освітньої діяльності Коледжу:

розроблення цільової програми розвитку Коледжу;

організація й удосконалення структури Коледжу;

удосконалення системи освіти в Коледжі на засадах ступеневої підготовки;

гуманізація і модернізація освітнього процесу;

відродження і поглиблення національної освіти, культури, науки;

інтеграція до європейської освіти;

розбудова та удосконалення матеріально-технічної бази, оновлення та приведення навчально-матеріальної бази до світових стандартів, розширення комп’ютеризації та оснащення аудиторій, лабораторій сучасним обладнанням, приладами, технічними засобами навчання.
8.5. Коледж здійснює міжнародне співробітництво та встановлює зовнішньоекономічні зв’язки з іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами, громадськими організаціями шляхом укладання договорів та інших юридичних актів з метою реалізації концептуальних засад освітньої діяльності Коледжу.

9. МАЙНО ТА КОШТИ КОЛЕДЖУ

9.1. Коледж є неприбутковою установою, який створений відповідно до законодавства та фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

9.2. За Коледжем з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом, закріпляються на праві оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, земельні ділянки, а також інше необхідне майно.

9.3. Земельні ділянки передаються Коледжу у постійне користування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

9.4. Майно, що знаходиться у державній власності та передане в оперативне управління (постійне користування) Коледжу, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством України.

9.5. Доходи, що є у власності Коледжу та які отримані від статутної діяльності Коледжу, не можуть бути розподілені між членами, працівниками (крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних із ними осіб.

9.6. Майно Коледжу, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави. Передача в оренду Коледжем закріплених за ним на праві оперативного управління об’єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.

9.7. Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел фінансування, у визначеному законодавством порядку.

9.8. У Коледжі створюються:

9.8.1. Загальний фонд на підготовку фахівців у межах державного (місцевого) замовлення.

9.8.2. Спеціальний фонд, який формується за рахунок:

коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними та фізичними особами;

коштів, отриманих як плата за надання платних послуг, згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання;

безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, в тому числі з інших держав;

надходжень за виконання господарсько-договірної тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами;

інших доходів згідно з чинним законодавством України.

9.9. Кошти, отримані Коледжем як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців; від надання платних послуг; від здачі в оренду приміщень, обладнання; надходження за виконання господарсько-договірної тематики за договорами, а також безоплатні та благодійні внески не оподатковуються і не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні Коледжу та використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Коледжу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

9.10. Оплата праці в Коледжі здійснюється згідно з Кодексом законів про працю в Україні, Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади в сфері освіти і науки, договорами тощо.

9.11. Система оплати праці, умови і показники преміювання працівників Коледжу, в тому числі директора та його заступників, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важких робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників з суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників визначається Колективним договором та Положенням про матеріальне стимулювання працівників Коледжу, яке затверджує директор Коледжу за погодженням з профспілковою організацією Коледжу.

10. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

10.1. Коледж відповідно до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, веде оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи веде статистичну звітність, складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх в установленому порядку до центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та іншим органам і установам, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

10.2. Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

10.3. Контроль та аудит діяльності Коледжу здійснюється згідно з законодавством України.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КОЛЕДЖУ

11.1. Зміни та доповнення до Статуту Коледжу вносяться за поданням Педагогічної (вченої) ради Конференцією трудового колективу та затверджуються Міністерством освіти і науки України.

11.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться та затверджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ КОЛЕДЖУ

12.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Коледжу здійснюються за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України згідно із законодавством.

12.2. Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Міністерством освіти і науки України. До складу ліквідаційної комісії входять представники центрального органу виконавчої влади в сфері освіти і науки та Коледжу. Порядок проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначає центральний орган виконавчої влади в сфері освіти і науки.

12.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Коледжем. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

12.4. У разі ліквідації Коледжу, який є неприбутковою установою, його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного типу або зараховуються до доходу державного бюджету у разі припинення юридичної особи (у разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

12.5. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Коледжем, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

12.6. Під час ліквідації та реорганізації Коледжу вивільнюваним працівникам та особам, які навчаються в Коледжі, гарантуються додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

Директор
Київського державного коледжу
туризму та готельного господарства А.Т. Матвієнко

Log in