Про нас

Про Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства

About University

Створений наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 05 травня 1977 р. №134.

Заснований на державній формі власності і підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Коледж розпочав свою діяльність у 1978 році з підготовки фахівців з двох спеціальностей «Організація обслуговування в готелях» та «Організація обслуговування в підприємствах громадського харчування» з переважною орієнтацією на обслуговування іноземних туристів.

Упродовж двох десятиліть коледж був єдиним у Радянському Союзі, а потім в Україні навчальним закладом, який готував висококваліфікованих спеціалістів для сфери гостинності. В наш час коледж утримує провідні позиції на вітчизняному ринку освітянських послуг.

Тенденція до постійного розвитку і модернізації є запорукою нашого успіху. Сьогодні навчальний заклад готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за 9 перспективними і привабливими для молоді спеціальностями: "081 Право", "071 Облік і оподаткування", "072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", "076 Підприємництво та торгівля", "121 Інженерія програмного забезпечення", "123 Комп’ютерна інженерія", "181 Харчові технології", "241 Готельно-ресторанна справа", "242 Туризм і рекреація", та за освітнім ступенем «бакалавр» за 3 профільними спеціальностями: "081 Право", "241 Готельно-ресторанна справа", "242 Туризм і рекреація"

Навчання в коледжі здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти, за денною та заочною формами.

Високопрофесійні, творчі педагогічні працівники забезпечують якісну підготовку майбутніх фахівців у сучасно обладнаних навчальних аудиторіях і лабораторіях, серед яких «готель «Гостинність», «Навчальний бар», «Лабораторія інформаційних систем і технологій обліку», «Туристична фірма» тощо.тощо.

Коледж є єдиним ВНЗ в Україні, в якому під час процесу навчання студенти окремих спеціальностей отримують навички роботи в глобальних системах бронювання «Амадеус» та «Галілео» в режимі реального часу.

Понад 90 профільних підприємств, установ і організацій надають можливість студентам коледжу не тільки закріпити отримані теоретичні знання, а й набути професійних практичних навичок.

Незабутні враження залишаються у студентів, які проходять практику-стажування за кордоном: у Греції, Німеччині, Туреччині.

Наповнюють студентське життя цікавим змістом такі традиційні загальноколеджівські заходи, як: День здоров’я, тижні спеціальностей, конкурси, концерти, благодійні акції.

Студенти коледжу беруть активну участь у міських олімпіадах, спортивних змаганнях, конкурсах художньої самодіяльності та здобувають призові місця. Найкращі студенти є стипендіатами Президента України та міського Голови.

За багаторічну плідну діяльність з надання освітніх послуг коледж відзначений нагородами, серед яких і Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (1999 р.).

 

Kyiv Applied College of Tourism and Hospitality

    It was created by the order of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the UkrSSR from May 05, 1977,  No. 134.

    Kyiv applied college of tourism and hospitality is based on the state ownership form and subordinated to the Ministry of Education and Science of Ukraine.

    The college began its activity in 1978 with the training of specialists in two specialties "Organization of service in hotels" and "Organization of service in catering" with a predominant orientation for servicing foreign tourists.

     For two decades, the college was the only one in the Soviet Union, and then in Ukraine, an educational institution that trained highly skilled professionals for hospitality. Today, the college holds leading positions in the domestic market of educational services.

     The tendency towards constant development and modernization is the key to our success. Today the school prepares specialists for the educational-qualification level "junior specialist" for 9 promising and attractive young specialties: "Law", "Accounting and taxation", "Finance, banking and insurance", "Entrepreneurship, trade and stock-taking activity" , "Software Engineering", "Computer Engineering", "Food Technologies", "Hotel-restaurant business", "Tourism".

     College education is based on basic and full secondary education, full-time and part-time.

     Highly professional, creative pedagogical staff provide high-quality training of future specialists in modern equipped classrooms and laboratories, among them «Hotel «Hospitality», «Training bar», «Laboratory of information systems and accounting technologies», «Tourist firm» etc.

     The college is the only university in Ukraine, in which, during the process of training, students of individual specialties receive skills in the global «Amadeus» and «Galileo» booking systems in real time.

      More than 90 profile enterprises, institutions and organizations provide the opportunity for college students not only to consolidate the acquired theoretical knowledge, but also to acquire professional skills.

     Unforgettable experiences remain with students undergoing internship abroad: in Greece, Germany, Turkey.

     Student’s life is filled with interesting content such traditional college events as: Day of health, weeks of specialties, contests, concerts, charity events.

        College students take an active part in city competitions, sports competitions, amateur competitions and get prize-winning places. The best students are scholars of the President of Ukraine and the mayor.

        For many years of fruitful educational activities, the college has been awarded with awards, including the Honorary Diploma of the Cabinet of Ministers of Ukraine (1999).

Log in