Правила користування

Правила користування бібліотекою

ЗАВАНТАЖИТИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОЛЕДЖУ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Інформаційна культура користувачів бібліотеки
навчального закладу

                                                                           

                                                                                  „ Книга – морська глибина
                                                                                      Хто в них пірне аж до дна,
                                                                                         Той, хоч і труду мав досить,
                                                                                                     Дивнії перли вносить.”
І.Франко

 Неоцінима роль у самоосвіті, в безперервному підвищенню знань у галузі туризму, економіки і права належить книзі. Навчити користувача бібліотеки сприймати книгу як життєдайне невичерпне джерело пізнання світу, знань, виховувати любов до книжки, прищеплювати навички бібліотечно-бібліографічної грамотності та інформаційної культури – завдання бібліотекаря.

У самостійній Україні розбудова освіти, її докорінне реформування має стати основою відтворення інтелектуального потенціалу народу, виходу вітчизняної науки і техніки на світовий рівень. Стратегічними завданнями навчання і виховання є:

 • всебічний розвиток особистості, виховання моральності, формування національної свідомості з використанням національних духовних символів;
 • створення умов для отримання додаткових знань, умінь і навичок тощо.

Інформаційна культура користувачів повинна забезпечувати можливість безперервної освіти людини та підвищення його відповідальності за прийняті рішення. В першому випадку інформаційна культура виступає засобом соціального захисту особливості, здатний к самостійному нарощуванню знань, зміни сфери діяльності, регулюванню особистої поведінки на основі всебічного аналізу ситуації. У другому – інформаційна культура являється засобом захисту суспільства від непередбаченимдійством людини, гарантом того, що принципові рішення у інших сферах – соціальної, економічної, технологічної приймаються лише після глибокого аналізу всієї інформації. 

Дослідження показують, що у значного числа користувачів бібліотек рівень інформаційної культури невеликий. Це проявляється у невмінні виражати інформаційні  потреби у формі запитів на обслуговування, самостійно виконувати пошук літератури та фактичних даних, фіксувати знайдене.

Бібліотечні працівники бачать, що сьогоднішні студенти, не усі, але ж вони є, погано орієнтуються в довідковому апараті бібліотеки., не можуть самостійно підібрати літературу. Вони губляться в морі книг, виявляють безпорадність. Щоб це питання не виникало треба постійно виховувати інформаційну культуру читання. А для цього треба, щоб бібліотекар досконало знав книжковий фонд бібліотеки.

Наша мета в популяризації бібліотечно-бібліографічних знань – навчити студентів користуватись бібліотекою вищого навчального закладу, її фондами, довідково-бібліографічним апаратом і книгою.

Основні завдання бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури:

 • сформувати у студентів загальне уявлення про бібліотеку, багатство і розмаїття книжкового світу;
 • ознайомити із правилами користування бібліотекою та книгою;
 • поглибити знання студентів про структурні елементи книги та їхнє призначення;
 • виховання бібліотечно-бібліографічної та інформаційної грамотності;
 • формувати вміння самостійного вибору книги у бібліотеці;
 • ознайомити з періодичними виданнями: журналами і газетами, їхньою структурою ( рубрика, зміст, тематика);
 • користуватись апаратом підручника під час її читання, довідковою літературою різних типів: енциклопедіями, словниками, каталогами і картотеками та різними джерелами інформації;
 • закріпити уміння студентів самостійно працювати з підручниками. каталогами;
 • демонструвати бібліографічний покажчик електронних баз даних, електронного каталогу.

Однією з ефективних і найпоширеніших форм популяризації бібліотечно-бібліографічних знань користувачів бібліотеки є бесіди. Бесіди проводимо, записуючи до бібліотеки. Під час запису до бібліотеки студентів проводимо екскурсію по бібліотеки, знайомимо з правилами бібліотеки, розповідаємо, як користуватися довідково-бібліографічним апаратом тощо.

Важливим у системі бібліотечно-бібліографічних знань студентів є знайомство із каталогами і картотеками бібліотеки вищого навчального закладу. Необхідно пояснювати і показувати студентам зв’язок каталогів і картотек із фондом, із розстановкою книг на книжкових полицях, як влаштований систематичний та алфавітний каталоги, як ними користуватись, про каталожні роздільники і відомості про них, про бібліотечний шифр на каталожних картках, за якими можна відшукати книгу на полиці, про призначення каталожних карток, які дають інформацію про автора і назву, жанр книги, об’єм, місце, рік видання тощо.

Користувачів бібліотеки потрібно знайомити з особливостями аналітичного опису статей із журналів та науково-популярних збірників. Навички самостійної роботи з каталогами і картотеками, набуті в підлітковому віці, допоможуть у майбутнього значно швидше і легше освоїти довідково-бібліографічний апарат бібліотек інших видів.

Необхідним у системі  бібліотечно-бібліографічного заняття студентів є знання структури книги, її елементи і на цій основі поглиблення навичок самоосвітньої роботи з книгою. Бібліотекар повинен знайомити користувачів бібліотеки з додатковим і бібліографічним апаратом книги:

 • ілюстраціями, таблицями, картами, словником спеціальних термінів;
 • списками додаткової літератури, які забезпечують краще сприйняття та розуміння книги.

Основа інформаційного обслуговування бібліотеки - забезпечення права користувачів на повноту і свободу доступу до інформації, допомога студентам у вирішенні та задоволенні інформаційних потреб. Цьому сприяє ведення довідково-бібліографічного апарату нашої бібліотеки на електронних носіях. Користувачі мають можливість одержувати інформацію через електронний каталог про літературу, періодичні видання та інші документи, що надійшли до бібліотеки.

Серед заходів, спеціально здійснених у цілях підвищення рівня інформаційної культури користувачів, необхідно назвати:

 • індивідуальні консультації по бібліографічному розшуку та методиці роботи з літературою;
 • групові консультації, бесіди, лекції про інформаційну систему країни, як користуватися , як розвивати та удосконалювати свою інформаційну культуру;
 • проведення практичних занять по використанню традиційних та інформаційних ресурсів.

Користувачі бібліотеки вивчають такі темі: користування довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки; методика конспектування та реферування; введення особистих пошукових систем; методика оформлення списків використаної літератури. Новими та надзвичайно актуальними темами являються вивчення пошукових систем та довідників Інтернет; прийоми раціонального читання; гігієна читання та її дотримання тощо.

У популяризації бібліотечно-бібліографічних знань студентів важливу роль відіграють бібліотечно-бібліографічні консультації. Консультація – це порада бібліотекаря читачеві з якоїсь проблеми, пов’язаної з добором і вибором літератури. Консультація проводиться біля книжкових виставок, каталогів і картотек. Ця форма індивідуальної роботи дуже важлива в спілкуванні з користувачами. Бібліотекар під час проведення консультацій має бути дуже тактовним, ввічливо допомогти читачу вибрати потрібні книги чи статті із періодичних видань.

Завдання консультації – вказати користувачу на труднощі, з якими він може зустрітися при доборі літератури, запропонувати довідкові видання.

Важливим засобом формування інформаційної культури користувачів бібліотеки є бібліотечно-бібліотечні уроки.

Система бібліотечно-бібліографічних знань підпорядкована формуванню у студентів свідомого і зацікавленого ставлення до книги, потреби в систематичному читанні, виробленні навичок самостійного вибору книг для читання та їхнього пошуку в бібліотеці, вмінь правильно читати книгу, науково-пізнавальну і науково-популярну, критичну літературу, користуватись довідковими виданнями і періодикою, застосовувати здобуті знання та вміння щодо оволодіння основами наук, громадської роботи, самоосвіти й самовиховання, виховання активного читача та популяризатора книги і бібліотеки тощо.   

 Мета вивчення основ бібліографії в бібліотеці полягає передусім у тому, щоб студент сам прийшов до висновку: жоден вид діяльності за сучасних умов неможливий без постійного добування інформації, а це завжди пов’язано з пошуком, потребою глибокого знання спеціальних джерел.

Інформаційна культура користувачів бібліотеки являється частиною загальнолюдської культури, необхідною ланкою освітньої діяльності викладачів та студентів, якісної характеристикою її інформаційної діяльності у складі освітньої діяльності. Інформаційна культура висловлюється у наявності людини комплексу знань, умінь, навичок і рефлексивних установлень у взаємозв’язку з інформаційним середовищем.

Завідувач бібліотеки  Літовка С.Г.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОЛЕДЖУ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування бібліотекою Київського державного коледжу туризму та готельного господарства розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

1.2. Бібліотека Київського державного коледжу туризму та готельного господарства є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процес КДКТГГ.

1.3. Фонди бібліотеки Київського державного коледжу туризму та готельного господарства є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. Користування бібліотекою Київського державного коледжу туризму та готельного господарства безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року № 534 та Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997 року № 383 (239) 131. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується директором Київського державного коледжу туризму та готельного господарства.

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧИТАЧІВ.

УМОВИ ЗАПИСУ В БІБЛІОТЕКУ ТА ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИМИ ФОНДАМИ

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти та працівники структурних підрозділів Київського державного коледжу туризму та готельного господарства, що мають угоду про співробітництво. Користувачі інших вищих навчальних закладів обслуговуються, як правило, лише в читальному залі.

2.2. Читачі мають право отримати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементі, в читальному залі; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь в читацьких конференціях, презентаціях нових книг, зустрічі з письменниками, поетами, митцями, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

2.3. Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський квиток або службове посвідчення дійсне в поточному році.

2.4. На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток або заповнюється читацький формуляр.

2.5. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

2.6. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.

2.7. При втраті читацького квитка читач отримує дублікат протягом місяця після заяви про втрату.

2.8. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку чи в читацькому формулярі.

2.9. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

2.10. Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.

2.11. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальному залі.

2.12. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

2.13. При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).

2.14. Для одержання літератури читач подає читацький (студентський) квиток або службове посвідчення, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запис, розписується на читацькій вимозі (книжковому формулярі) чи у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник. Примітка: читацький, книжковий формуляри та читацька вимога засвідчують факт та дату видачі читачу літератури. Повернення літератури засвідчуються підписом бібліотекаря ц читацькому формулярі.

2.15. Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати катки з каталогів та картотек.

2.16. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти,- повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

2.17. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

2.18. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

2.19. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання.

2.20. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

2.21. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

2.22. На початку кожного навчального року читач повинен переєструватись, пред’явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування нею.

2.23. Читачі, що закінчили Київський державний коледж туризму та готельного господарства, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на абонементі та в читальному залі.

2.24. Читачі повинні додержуватись тиші в читальному залі та інших приміщеннях бібліотеки.

2.25. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись на абонементі та в читальному залі на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

 

ІІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БІБЛІОТЕКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ЧИТАЧІВ

3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи Київського державного коледжу туризму та готельного господарства.

3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи Київського державного коледжу туризму та готельного господарства, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.

3.5. Організовує книжкові виставки, дні інформації, а також конференції, зустрічі з письменниками, поетами, митцями,, диспути та інші бібліотечні заходи.

3.6. Організовує диференційоване обслуговування читачів на абонементі та у читальному залі.

3.7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.8. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, електронного каталогу, електронної бібліотеки, а також усних консультацій тощо.

3.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів викладачів та студентів Київського державного коледжу туризму та готельного господарства, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

3.10. Проводить серед читачів інформаційну культуру читання.

3.11. Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

3.12. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

Log in