Практична підготовка

Практична підготовка

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої та вищої освіти

Календарний графік проходження практики студентами коледжу відповідно до графіку навчального процесу на 2023-2024 н.р. КТГГ

Інструкція проходження практики в дистанційній формі

Завідувач практики – Петренко Людмила Михайлівна, спеціаліст вищої категорії.

Тел.:543-33-09

Методист – Паленко Людмила Деомидівна, спеціаліст другої категорії. 

Практична підготовка – одна з форм організації освітнього процесу  та обов’язкова складова освітніх/освітньо-професійних програм фахової  передвищої та вищої освіти, спрямована на завершення формування набутих  компетентностей та отримання досвіду їх застосовування, оволодіння  сучасними формами організації праці, обладнанням, пристроями і  технологіями відповідно до спеціальності, та ознайомлення з умовами  провадження професійної діяльності.

Метою практичної підготовки є формування та розвиток у  здобувачів фахової передвищої та вищої освіти професійного вміння  приймати самостійні рішення у виробничих умовах, оволодіння сучасними  методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх  майбутньої спеціальності.

Залежно від спеціальності (спеціалізації) здобувачів фахової  передвищої та вищої освіти Коледжу основними видами практичної

підготовки є:

− навчальна;

− практикум;

− виробнича (технологічна), включаючи закордонну практику – стажування;

− переддипломна.

Практична підготовка здобувачів фахової передвищої та вищої  освіти коледжу проводиться на базах практики, які забезпечують виконання освітньої програми для здобуття освітнього ступеня бакалавр та освітньо професійних програм для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий  молодший бакалавр.

З базами практики Коледж завчасно укладає договори на  проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої та вищої  освіти за визначеною формою. Термін дії договорів може визначатися на  період конкретного виду практичної підготовки або на інший термін за  домовленістю сторін.

Log in