Репозитарій

Репозитарій Кафедри права

Коросташивець Юлії Григорівни

Дисертаційне дослідження

Коросташивець Юлія Григорівна «Цивільно-правове регулювання надання готельних послуг» Електронний режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/11412/1/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%86__%D0%AE.%D0%93.%20.pdf

І. Наукові роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

 1. Туризм, договір: правове регулювання: Практика сучасного туризму: соціальна та економічна ефективність (За сприяння Всесвітньої туристичної організації (UN WTO): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Редкол.: Федорченко В.К. (голова) – К. : КУТЕП, 2009. – С. 433–442.
 2. Цивільна відповідальність при здійсненні авіаційних перевезень за договором на туристичне обслуговування: Державна політика розвитку цивільної авіації ХХІ столітті: економічні і стратегічні можливості України : Матеріали наук.-практ. конф., Київ, 19–20 лют. 2009 р. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – С. 304–313.
 3. Істотні умови договору про надання послуг в сфері туризму та їх вплив на євроінтеграційні процеси: Особливості розвитку правової держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: проблеми теорії і практики : Матеріали Всеукраїнської практ. конф., Київ, НАУ, 18 лют. 2010 р. – К. : ВМУРОЛ«Україна», 2010. – C. 343–344.
 4. Проблеми правового забезпечення діяльності туроператора і турагента: Законодавство України в сфері туризму: стан, проблеми, перспективи розвитку : Матеріали круглого столу від 11 бер. 2010 р. – К. : Вид-во «КУТЕП», 2010. – С. 63–67.
 5. Спільні та відмінні риси «туристична послуга» та «туристичний продукт» за законодавством України та інших держав: Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 105–108.
 6. Істотні умови договору на туристичне обслуговування за законодавством України: Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 8. – С. 96–99.
 7. Правова природа зобов’язання з надання послуг в цивільному праві України: Повітряне і космічне право : Матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. «Становлення держави та права в умовах глобалізації: теоретичний та практичний аспект», Київ, НАУ, 24 лют. 2012 р. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2012. – С. 315–316.
 8. Договір страхування в туризмі: Туризм та зближення культур : Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 03 листоп. 2011 р. / Редкол. : Федорченко В. К. (голова). – К. : КУТЕП, 2012. – Ч. ІІ. – С. 233–239
 9. Договір страхування в туризмі: Туризм та зближення культур : Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 03 листоп. 2011 р. / Редкол. : Федорченко В. К. (голова). – К. : КУТЕП, 2012. – Ч. ІІ. – С. 233–239
 10. Порядок утворення та діяльності туроператора та турагента в Україні та світі в період розвитку туризму: Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: право та державне управління. – 2012. – № 2. – C. 59–63.
 • Розвиток туристичної діяльності в Україні в контексті стратегії ВТО: Підсумкова наук.-практ. конф. професорсько-викладацького складу юрид. фак.-ту «Вдосконалення нормативно-правового регулювання в сфері нотаріату, митної справи і туризму в Україні: проблеми ефективності», Київ, 27 груд. 2011 р. – К. : КУТЕП, 2012. – С. 49–57.
 • Аналіз правового регулювання кадрового та наукового забезпечення туристської сфери в Україні та світі: Педагогічна майстерність та компетентність викладачів – основа якості підготовки фахівців в умовах особистісно орієнтованого навчання : Метод. зб. за результатами кругл. столу, Київ, 2012 р. / Упоряд. Л. В. Мороз, Л. А. Коваленко. – К. : КУТЕП, 2012. – Вип. 5. – С. 103–107.
 • Цивільно-правова відповідальність за договором на готельне обслуговування: Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні : Зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., Київ, 29 листоп. 2012 р. – К. : НАВСУ, 2012. – С. 178–180. Електронний режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/13375/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1.%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80.%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82._p175-177.pdf
 1. Визначення поняття «готель» та «аналогічні застави розміщення» за законодавством України: Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 221–224.Електронний режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2012_3/221.pdf
 2. Правова характеристика договору на готельне обслуговування: Транспортне право в ХХІ столітті : Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Київ, НАУ, 21 лют. 2013 р. – К. : Комп’ютерпрес, 2013. – С. 560–564.
 3. До питання про правову природу договору на готельне обслуговування: Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 1. – С. 19–22
 4. До питання про відповідальність за договором на готельне обслуговування: Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 3. – С. 33–37.
 • Готель – місце проживання чи місце перебування: Наука і правоохорона. – 2013. – № 1. – С. 257–264. Електронний режим доступу: http://naukaipravoohorona.com/journal/ukr/2013_1/46.pdf
 1. Проблемы отнесения гостиниц к жилью: Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь» Издание аккредитовано Высшим советом по науке и технологическому развитию АН Молдовы. Решение № 6 от 30.04.09 Категория «С» ISSN 1810-3081. – 2013. – № 8/2(260). – С. 217–220. Електронний режим доступу: http://www.legeasiviata.in.ua/
 2. Правова регламентація надання готельних послуг: Туризм в умовах глобалізації: виклики часу : Матеріали 6-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (23 жовт. 2014 р.) / Редкол. : Федорченко В.К. (голова) – К. : КУТЕП, 2015. – Ч. ІІІ. – С. 40–43.
 1. Правове регулювання виконання та організації виконання інших, пов’язаних з тимчасовим проживанням послуг: Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми формування громадського суспільства та становлення правової держави». – Черкаси : Вид-во О. Вовчок, 2016. – С. 177–180

ІІ. Наукові роботи за профілем кафедри, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

 1. Стандартизація готельних послуг: правова регламентація:  Збірник наукових праць викладачів юридичного факультету за матеріалами підсумкової науково-практичної конференції (27.12.2017 р.) – К.: Видавництво „КУТЕП”, 2017. – 34 – 38 С.
 2. Правове регулювання трансформації готельної індустрії України до міжнародних стандартів: Тези доп. та повідомл. сучасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів». (м. Київ, 2 – 3 листопада 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків : Право, 2017. –С. 322 – 324.
 3. Особливості правового захисту права власності в Україні та країнах Європейського Союзу: Державний вищи навчальний заклад «Національний гірничий університет» Науковий Вісник Національного гірничого університету Науково-технічний журнал № 6(168) 2018 – Дніпро 2018. – С. 128-130 (Журнал включено до наукометричної бази Emerging Sources Citation Index by Web of Science). Електронний режим доступу: http://www.nvngu.in.ua/index.php/uk/avtoram-i-chitacham/vimogi-do-avtoriv/1689-ukrcat/arkhiv-zhurnalu/2018/zmist-6-2018/ekonomika-ta-upravlinnya/4671-osoblivosti-pravovogo-zakhistu-prava-vlasnosti-v-ukrajini-ta-krajinakh-evropejskogo-soyuzu В.В. Заросило, Ю.Г. Коросташивець, Л.О. Максимова, С.В. Нечипорук
 4. The Philosophy of Legal Education in Contemporary Ukraine: Worldview Basic: Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume IX, Issue 8(38), Winter 2018 (Журнал включено до наукометричної бази Emerging Sources Citation Index by Web of Science). Електронний режим доступу: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4163: Volodymyr Zarosylo, Vitalij Zarosylo, Julia Korostashivets, Nadiia Bortnyk, Ulyana Parpan
 5. Способи захисту прав контрагентів за договором про надання готельних послуг в аспекті вивчення цивільного права: Scientific and pedagogic internship «Higher education institutions as a medium for the formation of a new generation of lawyers»: Internship proceedings, June 11-15, 2018. Sandomierz. P. 82-85
 6. Порівняльно-правовий аналіз медіації та врегулювання спору за участі судді в цивільному процесі: Збірник наукових праць викладачів юридичного факультету за матеріалами підсумкової науково-практичної конференції (26.12.2018 р.) «Сучасне право України в системі соціально-економічних перетворень» – К.: Видавництво „КУТЕП”, 2019. – 33 – 36 С.
 7. Правозахисні орган та правозахисна діяльність в Україні. : Посібник для вищих навчальних закладів – К., «Видавництво Людмила», 2019 – 168 с.  Електронний режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1256452 Заросило В.О., Заросило В.В. Коросташивець Ю.Г. та ін.
 8. Цивільне процесуальне право: Навчальний посібник в схемах для закладів вищої освіти – К.: Видавництво «КУТЕП», 2020. – 86 с.
 9. Судочинство та судоустрій в Україні: Посібник для вищих навчальних закладів – Київ: «Видавництво Людмила», 2020 – 196 с.  Заросило В.О., Заросило В.В. Коросташивець Ю.Г. та ін.
 • Особливості відповідальності за збереження майна відвідувача у сфері надання отельних послуг: Organization and management in the services’ sphere on selected examples. Editors: Tetyana Nestorenko, Tadeusz Pokusa. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020 Електронний режим доступу: https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/09/2020_organization_andmanagmenent_in_the_services_sphere_on_selected_examples.pdf Коросташивець Ю.Г, Максимова Л.М., Фатхутдінова О.В.
 • Криміналістика: збірник тестових завдань: Посібник для вищих навчальних закладів / за заг. редакцією доктора юридичних наук, професора В.О. Заросила, доктора юридичних наук, професора А.М. Кислого, співавтори (кандидат юридичних наук В.В. Заросило, кандидат юридичних наук, доцент Ю.Г. Коросташивець та інші). Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 60 с. В.О. Заросило, А.М. Кислий, В.В. Заросило, Ю.Г. Коросташивець та інші
 • Цивільне процесуальне право в схемах: Навчальний посібник для закладів вищої освіти спеціальності «Право» за редакцією кандидата юридичних наук, доцент Ю.Г. Коросташивець. К., Видавництво «КУТЕП», 2020. – 86 с
 • Судочинство в господарських судах: збірник тестових завдань: посібник для закладів вищої освіти спеціальності «Право» за редакцією кандидата юридичних наук, доцент Ю.Г. Коросташивець. К., Видавництво «КУТЕП», 2021. – 68 с.

Нелін Олександр Іванович(доктор юридичних наук, професор)

Підручники:

 1. Суд, правоохоронні і правозахисні органи України: підручник.-К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015.-503 с.
 2. Історія держави і права України: підручник: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016.-720 с.
 3. Права та свободи людини і громадянина в Україні та їхній захист: навч. посібник.-К.: ВПЦ «Київський університет», 2018.-299 с.

Монографії:

 1. Еволюція спадкового права України 9історико-правовий аспект): монографія.-К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009.
 2. Інститут нотаріату в Україні: від минулого до сьогодення: монографія.-К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013.-130 с.
 3. Правове регулювання спадкових відносин в Україна (IX-XIX століття): монографія.-К.: ВЦП «Київський університет», 2014.-247 с.
 4. Спадкування за українським звичаєвим правом (ІХ-ХІХ століття): монографія.-К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014.-123 с.

Наукові статті:

 1. Права людини і громадянина як детермінанта національного державотворення: Юридична Україна, 2020.-Вип. 7 (211).-С. 6-12
 2. Становлення та розвиток правової доктрини вудемерлості (виморочності) спадкового майна в Україні: Юридична Україна,2020.-Вип. 8 (212).-С. 6-11
 3. Місце інституту нотаріату в доктрині спадкового права України: теоретичний аспект: Юридична Україна, 2020.-Вип. 9 (213).-С.68-74

 

 

 

 

 

 

Log in