Репозитарій

Репозитарій Кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Літовка-Деменіна С.Г.

 1. Особливості викладання екскурсійної діяльності для студентів напряму підготовки «Туризм». Професійна освіта: методологія, теорія та технології: зб. наук. праць. Київ: Педагогічна думка, 2016.-Вип 4.-С. 160-172
 2. Питання готовності майбутнього фахівця сфери туризму до здійснення екскурсійної діяльності. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць. Харків, 2016.-Вип. 52.- С. 134-143.
 3. Диагностика готовности студентов к экскурсионной деятельности в процессе профессионального туристического образования. Теория и методика профессионального образования: сборник научных статей. Минск: РИПО, 2017. -Вып. 4.-Ч. І.-С. 208-215.https://docplayer.ru/77395662-Teoriya-i-metodika-professionalnogo-obrazovaniya.html
 4. Сучасний стан підготовки майбутнього фахівця сфери туризму до екскурсійної діяльності: теоретико-методологічний аспект. Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць. Серія «Педагогіка». Переяслав-Хмельницький: «ФОП Добровська Я.М.», 2017.-Вип. 24.- С. 93-102.file:///C:/Users/User/Downloads/tdf_2017_24_13%20(4).pdf
 5. Стан готовності майбутніх фахівців сферитуризму до організації екскурсійної діяльності / Освітній простір України:
  науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
   Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2017.- Вип. 10. -С. 192-201                         
 6. Маркетинговакультура майбутніх фахівців сфери туризму:Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія, 2019. – Вип.1 (9). – С.81-83 file:///C:/Users/User/Downloads/nvmdupp_2019_1_22%20(8).pdf
 7. Процес маркетингових досліджень в туристичній сфері:науково-практичний журнал: «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку»: Серія: Економіка та менеджмент. – К.: Міленіум, 2020. –Вип. 23. - С. 128-136 https://nonproblem.net/wp-content/uploads/2021/02/DOI-10.33813-2224-1213.23.2020.13.pdf
 8. Професійна підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в умовах інформаційно-освітнього простору:за ред. Н.М. Рідей, Л.М. Панченко: Колективна монографія:  Стратегія післядипломної освіти для сталого розвитку.-К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2020. -  С. 109-232.
 9. Вплив Covid-19 на розвиток маркетингових досліджень в туризмі під час пандемії та світової кризи:науково-практичний журнал: «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку»: Серія: Економіка та менеджмент. – К.: Міленіум, 2021. –Вип. 25.-С.74-82

Тези:

 1. Літовка С.Г. Екологічна освіта і культура як парадигма природоохоронних знань суспільства. Сучасні екологічні проблеми та методика викладання еколого-правових дисциплін: республіканська науково-практична конференція, 25-26 листопада 2010 р. Харків: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 2010. С.217-218.
 2. Аналіз стану підготовки майбутніх фахівців сферу туризму до екскурсійної діяльності. Туризм в умовах глобалізації: виклики часу: IV Міжнародна науково-практична конференція «Ефективні форми управління туристичної індустрії в умовах сучасного етапу глобалізаційного процесу». Київ, 2015. Ч.V. С. 96-102.
 3. Екскурсійна справа як складова розвитку туристського регіону. Туризм як чинник розвитку регіонів: проблеми та перспективи: матеріали XV аспірантських читань. Київ: КУТЕП, 2015. С. 69-73.
 4. Особливості використання інтерактивних методів навчання у підготовці майбутніх фахівців сфери туризму до екскурсійної діяльності. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (м. Київ, 26 березня 2015 р.), Т. 2. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. Київ: ІПТО НАПН України, 2015. С. 20-24.
 5. Сучасні аспекти освітніх теорій професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму. Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти: збірник наукових праць за матеріалами V Всеукр.  науково-практичної Інтернет-конференції (16-17 квітня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький ). Київ: Міленіум, 2015.Вип. 5. С.44-46.
 6. Екологічна компетентність в умовах фундаменталізації професійної підготовки бакалаврів за фахом «Туризм». Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця: зб. наук. праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 29 лютого 2016 р. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2016. Ч. І. С. 212-215.
 7. Педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців сфери туризму до екскурсійної діяльності в процесі професійної підготовки. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: збірник. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. 27. С. 189-192 http://www.sci-notes.mgu.od.ua/archive/v27/46.pdf
 8. Эксперимент по формированию готовности к экскурсионной деятельности будущих специалистов сферы туризма. Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce: Medzinárodná vedeckо-praktická konferencia, 10-11. marca 2017 Sladkovičevo: Slovenská republika. 2017. P. 138-140.
 9. Innovativetechnologiesin adverting of the industry of tourism в ІІ міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» 12 листопада - 15 листопада 2018 р., Університет Аалто Гельсінкі (Фінляндія).
 10. Маркетингова стратегія туристичних фірм:Молоді вчені 2019 – від теорії до практики: зб. наук. праць X-й міжнародній конференції, 07 березня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро.-С. 121-124 https://nmetau.edu.ua/file/mol-vchen-2019-na_sayt.pdf
 11. Науковий туризм-активний вид діяльності в туристичній сфері:Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції  «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ», 16-17 листопада 2019 р. –К.: Педагогічна думка, 2019.- С. 346-348 http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/31475/1/Tsymbal%20S.M.pdf
 12. SocioculturalActivityManagers’ Professional Training in the Conditions of Information and Educational Environment:  Edukacja-Technika-Informatyka. Wybrane problem edukacji informatycznej i informacyjnej. Rocznik naukowy / pod redakcją Wojciecha Walata, Waldemara Liba. – Rzeszów 2019. – NR 4/30. – 2019.  – P. 277-281  https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/5359/38%20lubarets-sociocultural.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Матвієнко А.Т.

 1. Науково-практичний коментар до Закону України «Про туризм».-К.: Науково -дослідний інститут туризму та курортів, 2006.-212 с.
 2. Технологія та організація туристичної діяльності: Навч. посібник К.: Кондор- видавництво, 2015.-120 с.
 3. Організація готельно-ресторанного господарства: Навч. посібник К.: Видавництво Ліра-К, 2018.-564 с.
 4. Туризм і гостинність: досвід і сучасні реалії: колективна монографія/ за наук. ред. С.Р. Бабушко.-Київ: Вид-во ФОП Гуляєва В.М., 2021.- С 82-142
 5. Irina Ya. Antonenko, Anatoliy T.Matviyenko, Oleg V. Parubets, Iryna L. Melnyk and Viktoriia V.Poluda. ASIA LFE SCIENCES: The Asian International Journal of Life Sciences, Supplement.- 22(2).-2020 (Скопус)
 6. Науково-практичний коментар до Закону України «Про туризм».-К.: Київський державний коледж туризму та готельного господарства, 2021.-220 с.
 7. Irina Ya. Antonenko, Anatoliy T.Matviyenko, Oleg V. Parubets, Iryna L. Melnyk and Viktoriia V.Poluda. ASIA LFE SCIENCES: The Asian International Journal of Life Sciences, Supplement.- 22(2).-2020
 8. Туризм і гостинність: досвід і сучасні реалії: колективна монографія/ за наук. ред. С.Р. Бабушко.-Київ: Вид-во ФОП Гуляєва В.М., 2021.- С 82-142

Діденко К.Д.

 1. Дорошенко В.І., Діденко К.Д. Географія маршрутних пасажирських перевезень // Економічна та соціальна географія. – К., 2001. – Вип.51. – С. 116–120. Особистий внесок автора: розкрито роль АТП та фізичних осіб у перевезеннях пасажирів у різних видах сполучення.
 2. Дорошенко В.І., Діденко К.Д. Розвиток міжнародних автомобільних транспортних коридорів в Україні // Економічна та соціальна географія. – К., 2003. – Вип.54. – С. 204–210. Особистий внесок автора: проаналізовано основні проблеми функціонування Критських МТК.
 3. Дорошенко В.І., Діденко К.Д. Основні показники та індикатори функціонування пасажирської автотранспортної системи. // Вісник Київського університету. Сер. Географія. – К., 2005. – Вип.51. – С. 35–36. Особистий внесок автора: аналіз поняття “транспортна дискримінація”, “інтегральна транспортна доступність”.
 4. Дорошенко В.І., Діденко К.Д. Оцінка чинників територіальної організації пасажирських автомобільних перевезень // Вісник Київського університету. Сер. Географія. – К., 2006. – Вип.52. – C. 37–38. Особистий внесок автора: математично обґрунтовано вплив суспільно-географічних чинників на територіальну організацію автомобільних пасажирських перевезень.
 5. Діденко К.Д. Регіональні особливості автодорожньої мережі України // Вісник Київського університету. Сер. Географія. – К., 2006. – Вип.53. – C. 40– 43.
 6. Дорошенко В.І., Діденко К.Д. Сучасний стан автомобільних пасажирських перевезень в Україні // Регіональні перспективи. – 2003. – №. 11 – 12 (36 – 37) – С. 91–93. Особистий внесок автора: проаналізовано стан здійснення пасажирських автомобільних перевезень у міському та приміському сполученнях.
 7. Діденко К.Д. Суспільно-географічні дослідження транспортної системи в Україні. // Матеріали аспірантсько-студентської наукової конференції “Молоді науковці – географічній науці” – К., 2004. – С. 40–42.
 8. Діденко К.Д. Проблеми комплексно-пропорційного розвитку автомобільних пасажирських перевезень в Україні // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України. Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2004. – С. 124 –125.
 9. Діденко К.Д. Принципи територіальної організації автомобільних пасажирських перевезень // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Матеріали ІХ з’їзду Українського географічного товариства. – В 4-х т. – К., 2004. – Т.3. – С. 101–103.
 10. Географія транспорту : навч. посіб. / В.І. Дорошенко, К.Д. Діденко ; КНУ ім. Т. Шевченка. Видання  Київ : ВПЦ "Київський університет", 2010.
 11. Діденко К.Д. Стан та перспективи розвитку рекреаційного туризму в Україні  // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012.- Вип. 15 (27) – С.– 145 -151
 12. Діденко К.Д. Сучасні пріоритети розвитку ділового туризму в Україні // Туризм та зближення культур: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (03 листопада 2011 р.) Частина І. Редкол.: Федорченко В.К. (голова) – К.: КУТЕП, 2012. - С.299-305.
 13. Діденко К.Д.., Баязітова А.Л. Особливості та географія перевезень туристів автомобільним транспортом в Європі // Географія та туризм: Наук. зб. /К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 198 - 205 
 14. Діденко К.Д., Дроздовська-Ілмаз О.В.  Сучасний стан та перспективи розвитку молодіжного туризму в Україні. // Географія та туризм: Наук. зб. /К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 20. – С. 139-145
 15. Діденко К.Д Роль історичних міст України в розвитку внутрішнього туризму Український географічний журнал №3 (87) 2014
 16. Жученко В.Г.,  Діденко К.Д "Кульурне надбання території як складова система забезпечення організація економічно-організаційного механізму управління підприємствами туризму / Туризм:  реалії  та  перспективи  сталого  розвитку  :  [електронне  видання]  :  матеріали  доп.  Міжнар.  наук.- практ.  конф.  (Київ,  23–24 жовт.  2014 р.)  /  голова  редкол.  С.В. Мельниченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. –  392 с. 
 17. Жученко В.Г.,  Діденко К.Д «Історико-культурне надбання території  як передумова розвитку екскурсійної діяльності" / Туризм:  реалії  та  перспективи  сталого  розвитку : [електронне  видання]  :  матеріали  доп.  Міжнар.  наук.- практ.  конф.  (Київ,  23–24 жовт.  2014 р.)  /  голова  редкол. С.В. Мельниченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 392 с. 
 18. Діденко К.Д. Мильчик А.А Інфраструктурні туристичні ресурси регіону як основа розвитку туризму та рекреації «Туризм як чинник розвитку регіонів: проблеми та перспективи».  Матеріали XV аспірантських читань. – К.: КУТЕП, 2015. – 286 с.
 19. Діденко К.Д Павловська В.В. Інфраструктурні туристичні ресурси Карпатського регіону «Туризм як чинник розвитку регіонів: проблеми та перс пективи».  Матеріали XV аспірантських читань. – К.: КУТЕП, 2015. – 286 с.
 20. Діденко К.Д Сироткіна А.І. Характеристика  туристських потоків у місті Києві «Туризм як чинник розвитку регіонів: проблеми та перспективи».  Матеріали XV аспірантських читань. – К.: КУТЕП, 2015. – 286 с.
 21. Діденко К.Д Плугіна Д.Д Шкільний туризм «Туризм як чинник розвитку регіонів: проблеми та перс пективи».  Матеріали XV аспірантських читань. – К.: КУТЕП, 2015. – 286 с.
 22. Діденко К.Д Пилипченко Д.О. Проблеми та перспективи  розвитку туристичної галузі Львівської області«Туризм як чинник розвитку регіонів: проблеми та перс пективи».  Матеріали XV аспірантських читань. – К.: КУТЕП, 2015. – 286 с.
 23. Діденко К.Д Приходько Є.І Підвищення якості та ефективності туристичних послуг в регіонах України «Туризм як чинник розвитку регіонів: проблеми та перс пективи».  Матеріали XV аспірантських читань. – К.: КУТЕП, 2015. – 286 с.
 24. Діденко К.Д Глуховська М.М Проблеми та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні «Туризм як чинник розвитку регіонів: проблеми та перс пективи».  Матеріали XV аспірантських читань. – К.: КУТЕП, 2015. – 286 с.
 25. Діденко К.Д., Жученко В.Г. МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» Херсонський державний університет, 2016 Випуск 16, частина 4, ст. 101-106.
 26. Дорошенко В. І., Діденко К. Д. Центри туристичної інформації: функціонування на сучасному етапі та перспективи діяльності в Україні з урахуванням досвіду європейських країн. Науково-практичний журнал Регіональна економіка та управління 1 (19) лютий 2018 р. с 29-35
 27. Дорошенко В.И., Диденко К.Д Анализ тенденций в развитии въездного и внутреннего туризма в Украине. Материалы II международной научно-практической конференции «Современный механизм функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы».  Минск, 2018.
 28. Діденко К.Д. Аналіз  ринку лікувально-оздоровчого  туризму світу. Наукове видання. Перспективи розвитку туризму в Україні. Збірник статей  до ювілею В.К. Федорченка/ Відп.ред. Федорченко Н.В.; Мініч І.М. –Тернопіль: Підручники і посібники, 2019., с. 254-264
 29. D.Ushakov, T.B. Samonova, I.Haiovyi, I. Minich, K. Didenko. Transnational players in tourism: regional features of functioning. GeoJournal of Tourism and Geosites.2020
 30. НАЗВА ПОСІБНИКА: Інновації в туристичному бізнесі: Навчальний посібник (за заг. ред. Ципко В. В.) – К.:НТУ, 2021. 251 с. – Діденко К.Д. – один з авторів.

Полуда В.В.

 1. Педагогічний досвід використання професійно-орієнтованої ділової гри як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців з готельного обслуговування . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Вінниця: 2013. – С. 385-387. Фахова стаття
 2. Особливості професійної діяльності фахівців з готельного обслуговування в сучасних умовах праці // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: Зб. наук. праць. – Випуск 42. – Ч.1. / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2014. – С. 253-256. Фахова стаття
 3. Значення ключових компетенцій у підготовці фахівців сфери обслуговування. Сб. публикаций мультидисциплинарного науч. журнала «Архивариус» по материалам ІІІ международной научно-практ. конференции: «Наука в современном мире». – К. : мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2015. – С. 23-25
 4. Структура професійної компетентності майбутніх фахівців з готельного обслуговування напряму підготовки «Сфера обслуговування»
 5. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 42 / Редкол. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. - С. 121-126. Фахова стаття
 6. Проблема професійної компетентності фахівця у психолого-педагогічних дослідженнях зарубіжних учених
 7. Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал. — 2015. – № 1-2. – С.155-164. Фахова стаття
 8. Поняття «професійна компетентність» як психолого-педагогічна категорія
 9. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – Вип. 83. част. 2 – С.145-149. Фахова стаття
 10. Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства. Навч.посіб. : [для вищ. Нав. Закл.] видання ІІ-е перероблене і доповнене. – К. : КУТЕП, 2013. – 407(земліна Ю.В., Полуда В.В. Зубар Н.М П’ятницька Н.О. та ін.)
 11. Irina Ya. Antonenko, Anatoliy T.Matviyenko, Oleg V. Parubets, Iryna L. Melnyk and Viktoriia V.Poluda
 12. ASIA LFE SCIENCES: The Asian International Journal of Life Sciences, Supplement 22(2) 2020

Петрук Ю.Л.

Петрук Ю.Л. Оцінка задоволення попиту на послуги з організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти: науковий журнал  «Науковий погляд: економіка та управління» (правонаступник наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка»), 2021. - № 2 (72). - С. 35-44 http://scientificview.umsf.in.ua/arkhiv-nomeriv?id=111

Log in