Репозитарій

Репозитарій кафедри Загальнотеоретичної та прикладної підготовки

Будя Олександр Петрович (кандидат технічних наук, доцент кафедри)

Скопень Микола Максимович (кандидат економічних наук, доцент кафедри)

 1. Скопень М.М., Будя О.П. Моделювання та конфігурування ІР - телефонії при емуляції мереж засобами системи Cisco Packet Tracer / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції ”Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку”: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019. - Вип. 54. - С.248-253
 2. Скопень М.М., Будя О.П. Моделювання локальної мережі керування пристроями IoT Smart Home на платформі системи Cisco Packet Tracer 7.2/ Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" (31 серпня 2020 року): Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 62. С.97-100
 3. Скопень М.М., Красавцева Л.Ю. Один із підходів до проведення індексного аналізу в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Збірник наукових праць. Випуск 57. Переяслав-Хмельницький: 2020. С.30-34
 4. Скопень М.М., Абдурашитов О.А. Автоматизація обчислення вартості турпакету з використанням мови VBA/ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції ”Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку” (18 вересня 2020 року): Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. С.37-40
 5. Скопень М.М., Будя О.П. Один із підходів до моделювання оптимального вибору та аналізу периферійних пристроїв комп’ютерних систем/ Сучасні теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки в умовах європейської інтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня 2020 р.). Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. С.162-165
 6. Скопень М.М., Сукач М.К., Будя О.П. Основи інформаційних систем і технологій: підручник. Київ : ЦП Компринт, 2020, 504 с.

Мініч Ірина Михайлівна (кандидат соціологічних наук, доцент кафедри)

 1. Ushakov D., Samonova T.,Haiovyi I.,Minich I.,Didenko K. Transnational players in tourism: regional features of functioning [Geojournal of tourism and geosites: University of Oradea, Departament of Geography, Tourism and Territorial Planning]. Oradea:2020 [in Romania]
 2. Федорченко В.К., Мініч І.М. Організація туризму в Україні: регіональні аспекти: навч. посіб. / В.К. Федорченко, І.М. Мініч. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 338 с.
 3. Мініч І.М. Концепція створення навчального бізнес-інкубатора в сфері міжнародного туризму // «Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку» : Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської дистанційної наук.-прак. конф., м. Київ, 1 жовтня 2020 р. / ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». – Київ: Електронне видання, 2020. – С. 252–257.
 4. Мініч І. М. Інноваційність у підготовці фахівців для сфери туризму – вимога сучасності // Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15–16 груд. 2017 р. / ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». – Вінниця : [ФОП Корзун Д. Ю.], 2018. – С. 176–178.
 5. Мініч І. М. Авторські тури як перспективний вид подорожувань ХХІ століття // Перспективи розвитку туризму в Україні : Збірник статей до ювілею В. К. Федорченка / Відп. ред. Федорченко Н. В.; Мініч І. М. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. — 304 с.
 6. Мініч І.М., В.І.Бакбардін Брендинг як складова маркетингу туристичного бізнесу // Туризм в системі соціально-економічних трансформацій». – Матеріали магістерських читань. – К.: КУТЕП, 2019.
 7. Мініч І.М., К.С.Пахольченко Інноваційні підходи до впровадження інформаційних технологій в туристичному бізнесі // Туризм в системі соціально-економічних трансформацій». – Матеріали магістерських читань. – К.: КУТЕП, 2019.
 8. Мініч І.М., В.Д.Соловйова Інноваційні форми організації туристичної діяльності та їх вплив на розвиток економічної інфраструктури// Туризм в системі соціально-економічних трансформацій». – Матеріали магістерських читань. – К.: КУТЕП, 2019.

Красавцева Л.Ю. (кандидат наук з державного управління)

 1. Пашко Л.А., Красавцева Л.Ю. Емоційна освіченість як основа резонансного лідерства в публічному управлінні/ Л.А. Пашко., Л.Ю. Красавцева // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. - № 13. – C. 66-72.
 2. Красавцева Л.Ю. До проблеми державного управління сферою екологічного туризму в Україні / Л.Ю. Красавцева //«ІІІ Всеукраїнські правові наукові читання» пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Ніни Романівни Нижник»: збірник матеріалів / за заг. ред. А. Є. Шевченка. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С.48-52.
 3. Скопень М.М., Красавцева Л.Ю. Один із підходів до проведення індексного аналізу в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Збірник наукових праць. Випуск 57. Переяслав-Хмельницький: 2020. С.30-34
 4. Красавцева Л.Ю. – участь у науково-практичному семінарі «Стан та перспективи розвитку сфери гостинності, обліку, фінансів та підприємництва в умовах трансформації економіки» (лютий 2020)
 5. V.Fedorchenko, L.Krasavtceva, L.Hrybova, O. Kruchek Mechanisms for the integration of tourism system: types, problems, prospects. Scientific Article. GeoJournal of Tourism and Geosites ISSN 2065-1198, E-ISSN 2065-0817 Журнал включено до науково метричної бази Scopus 11.08.2020. P. 1200-1210.

Крупська Тетяна Василівни (кандидат хімічних наук)

 1. Туров В.В., Геращенко И.И., Крупская Т.В., Степанюк Е.А. Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан / кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества – декаметоксина // ДАН Укр. 2019. № 5. – С. 82- 90.
 2. Михня Н.И., Лупашку Г.А., Лупашку Т.Ф., Крупская Т.В., Туров В.В. Влияние композитов на основе танинов и кремнезема на ряд сельскохозяйственно-ценных признаков томата // Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку/за МатеріаламиV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-річчю від дня заснування Дослідної станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН (у рамках ІV наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2019», 12-13 березня 2019 р., с. Крути, Чернігівська обл. –С. 279-290.
 3. Turov V.V., Gun’ko V.M., Krupska T.V., Protsak I.S., Pakhlov E.M. Structural and adsorption features of amorphous nanosilica modified by various addition of polymethylsiloxane. // Хімія, фізика та технологія поверхні. 2019. Т. 10, № 3. С. 203-218.
 4. Крупская Т.В., Гунько В.М., Процак И.С., Туров В.В. Нанокоагуляция и ее влияние на связывание воды в композитной системе нанокремнезем-ПМС//ДАН України. 2019. № 9. С. 68-76
 5. Островська Г.В., Пазюк Л.М., Крупська Т.В., Рослова Н.М., Ткаченко О.В., Туров В.В., Дзержинський М.Е. Нормалізуючий вплив композиту Лімфосиліка на біохімічні показники крові та прояви метаболічного синдрому// ДАН України 2019. № 11. С 81-92. https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.11.081
 6. Головань А.П., Лупашку T.Г., Крупская Т.В., Лупашку Г.А., Туров В.В. Влияние композитов на основе танинов и гидрофобного кремнезема на всхожесть и морфологические параметры овощных культур // Хімія, фізика та технологія поверхні 2019. Т 10. № 3. С.272 – 281
 7. Крупская Т.В., Скубышевска-Зиеба Я., Хармас Б., Цапко М.Д., Туров В.В. Кластеризация воды в дегидратированной зооглеи “Tibetan milk mushroom” // збірник «Поверхня» doi: 10.15407/Surface.2019.11.542
 8. Крупская Т.В., Пакришень С.В., Серов А.В., Волик А.Т., Туров В.В. Состояние воды в тканях головного мозга и влияние на нее инкапсулирования кремнеземом // збірник «Поверхня»  doi: 10.15407/Surface.2019.11.531
 9. Gun'ko V.M., Turov V.V., Protsak I.S., Krupska T.V., Pakhlov E.M., Tsapko M.D. Effects of pre-adsorbed water on methane adsorption onto blends with hydrophobic and hydrophilic nanosilicas // Colloidsand Surfaces A-physicochemical and engineering aspects. 2019, Т. 570. С. 471-480.
 10. Gun'koV.M., Turov V.V., KrupskaT.V., Protsak I.S., Borysenko M.V., Pakhlov E.M. Polymethylsiloxane alone and in composition with nanosilica under various conditions // J.of Colloidand Interface Science. 2019. V. 541. P. 213-225.
 11. Protsak I.S., Gunko V.M., Turov V.V., Krupska T.V., Pakhlov E.M., Zhang Dong, Dong Wen, Le Zichun Nanostructured Polymehylsiloxane/Fumed Silica Blends. // Materials 2019, 12, P.2409; doi:10.3390/ma12152409.
 12. Крупская Т.В., Елагина Н.В., Борисенко Н.В., Туров В.В. Особенности гидратации уплотненного метилкремнезема и созданного на его основе композита с янтарной кислотой // Журнал физической химии. 2019. Т. 93, № 7. С. 1082-1088. DOI: 10.1134/S0044453719070136
 13. Клименко Н.Ю., Крупська Т.В., Туров В.В. Процес вивільнення  активної речовини з модельної композитної системи на основі чорного чаю та кремнеземів// Доповіді НАН України. – 2020. - №1, С. 71 – 78.
 14. Крупская Т.В., Гунько В.М., Процак И.С., Картель Н.Т., Туров В.В. Управление тиксотропными свойствами водных суспензий , содержащих гидрофильные и гидрофобные компоненты. // Химия, физика и технология поверхности. – 2020. - №1. – С.38.-
 15. Клименко Н.Ю., Сиора И.В., Новикова Е.А., Крупская Т.В., Туров В.В. Композитная система на основесмесинанокремнезёмов и бактерий для очистки воды от моторного масла // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. − 2020. − Т. 18, № 1.− С. 157-170.
 16. Крупская Т.В., Гунько В.М., Процак И.С., Елагина Н.В., Туров В.В. Композитные системы на основе янтарной кислоты, иммобилизованной на поверхности пирогенных кремнеземов и их свойства // Теорет. и экперим. химия. 2020. Т. 56. №1. C. 52-57(IF = 0.75), https://doi.org/10.1007/s11237-020-09640-8
 17. Туров В.В., Геращенко І.І., Крупська Т.В., Клименко Н.Ю., Степанюк К.О. /Використання ефекту мікрокоагуляції для керування зв'язуванням води у гетерогенній системі поліметилсилоксан/кремнезем вода. // Фізика і хімія твердого тіла. Т. 21, № 1 (2020) с. 34 – 41.
 18. Gun'ko V.M., Turov V.V., Protsak I., Krupska T.V., Pakhlov E.M., Zhang Dong  Interfacial phenomena in composites with nanostructured succinic acid bound to hydrophilic and hydrophobic nanosilicas. // Colloid and Interface Science Communications. Volume 35, March 2020, 100251, https://doi.org/10.1016/j.colcom.2020.100251
 19. Kocherhina D., Yaremenko M., Kravchuk O., Paziuk L., Krupska T., Ostrovska G.THE EFFECT OF A COMPOSITE SYSTEM BASED ON SILICA AND PHYTO-RAW MATERIіALS ON CHANGES IN THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ORGANIZATION OF RAT COLON IN ALIMENTARY OBESITY // «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / BioScienceAdvances»: Матеріали XVІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених (м. Київ, 23-25 квітня 2020 р.) – С. 203 – 207.

Тези:

 1. Krupska T.V., Yelahina N.V.,Turov V.V. Hydration of alginic acid and the influence of the hydrophobic environment in the presence of hydrochloric acid// Ukrainian Conference with International participation "Chemistry, physics and technology of surface". Book of abstracts. – Kyiv, Ukraine. – 15-17 May, 2019. Р.
 2. Turov V.V., Sevastyanova O., Gun’ko V.M. Interfacial behavior of water bound to lignin particles // Ukrainian Conference with International participation "Chemistry, physics and technology of surface and Workshop «Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications» – Kyiv, Ukraine. – 15-17 May, 2019. Р.
 3. Golovan A.P., Krupska T.V.The effect of the presence of organic and mineral components in AM1-based composite systems on morphological characteristics of tomato sprouts // Ukrainian Conference with International participation "Chemistry, physics and technology of surface" and Workshop «Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications». – Kyiv, Ukraine. – 15-17 May, 2019. Р.
 4. Klymenko N.Yu., Siora I.V., Novikova E.A., Krupskaya T.V., TurovV.V. Model systems for bioremediation of the water containing the mixture of hydrophilic andhydrophobic silica and bacterial cultures// Ukrainian Conference with International participation "Chemistry, physics and technology of surface" and Workshop «Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications». – Kyiv, Ukraine. – 15-17 May, 2019. Р.
 5. Елагина Н.В., Крупская Т.В., Туров В.В. Гидратация гидрофобного кремнезема // II міжнародна (XII Українська) наукова конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Хімічні проблеми сьогодення», 19-21 березня, Вінниця, 2019р. – С.121
 6. Holovan A.P., Krupska Т.V., Turov V.V. Effect of composite systems based on hydrophobic sillica on the morphological characteristics of cauliflower. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О.М. Бекетова «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ХІМІЇ ТА ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 7-8 листопада 2019 р. м. Харків, Україна.
 7. Клименко Н.Ю., Сіора І.В., Новікова О.А., Крупська Т.В., Туров В.В. / Суміші кремнеземів та бактерій для очищення води від моторної оливи // Проблеми екології та енергозбереження: матеріали XIII Міжнародної науково-технічної конференції. Миколаїв, Україна. 20-22 вересня, 2019. С. 86-88.
 8. Клименко Н.Ю., Крупська Т.В., Туров В.В. Дослідження вивільнення галової кислоти з поверхні композитної системи // Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Харків, Україна. 7-8 листопада, 2019. С. 64.
 9. Крупская Т.В., Елагина Н.В., Туров В.В. Влияние гидрофобной среды на гидратацию альгиновой кислоты// Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Харків, Україна. 7-8 листопада, 2019. С. 54.
 10. Елагина Н.В., Крупская Т.В., Туров В.В. Состояние воды в полимолочной кислоте// Проблеми екології та енергозбереження: матеріали XIII Міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв, Україна. – 20-22 вересня, 2019. – С. 86-88.
 11. Туров В.В., Крупська Т.В. Композитні матеріали на основі сумішей поліметилсилоксану та нанокремнезему А-300 Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка, НАН України// наукова звітна сесія “Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва” 12 грудня 2019 Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, проспект Науки, 31, Київ - С.
 12. В.В., Крупская Т.В., Островская Г.В. Свойства композитных систем на основе гидрофобного кремнезема и лекарственных растения //  27-28 November 2019, Navoi, Uzbekistan
 13. Головань А.П., Крупская Т.В., Туров В.В. Вплив композитних систем на основі гідрофобного кремнезему на морфологічні характеристики паростків болгарського перцю // VІ міждународній науково-практичній конференції«Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку»дата проведення «10-11» березня 2020 р.
 14. Крупская Т.В., Островская Г.В., Елагина Н.В., Туров В.В. Влияние гидрофобного кремнезема на связывание воды в фитокомпозитных системах //  Международная научно- практическая конференция РХТУ им. Д. И. Менделеева «Актуальные аспекты химической технологии биологически активных веществ» 2020 Москва, 26 мая
 15. Kocherhina D., Yaremenko M., Kravchuk O., Paziuk L., Krupska T., Ostrovska G. The effect of a composite system based on silica and phyto-raw materiіals on changes in the structural and functional organization of rat colon in alimentary obesity //Advances»: Матеріали XVІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених (м. Київ, 23-25 квітня 2019 р.) – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2020. – 270 с. – С.203.
 16. Елагина Н.В., Крупская Т.В., Гунько В.М., Процак И.С., Туров В.В. Композиты на основе янтарной кислоты и пирогенных аморфных кремнеземов XXI  Міжнародна  конференціїя студентів, аспірантів та   молодих  вчених «Сучасні проблеми хімії». – С 2020.
 17. Елагина Н., Крупска Т, Головань А., Туров В. Гидратные свойства композитной системы Amanita muscaria-нанокремнезем// ХІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2020"..21–23 квітня 2020 року, Харків, С. 116

Патенти

 1. Крупська Т.В., Туров В.В., Гунько В.М., Картель М.Т. Спосіб переведення в водне середовище суміші гідрофільного та гідрофобного кремнеземів шляхом використання високих механічних навантажень. Патент на корисну модель № 138023, опубл. 11.11.2019 бюл. № 21, заявлено 24.05.2019
 2. Крупська Т.В., Туров В.В., Картель М.Т. Спосіб переведення гідрофобного кремнезему в водне середовище шляхом використання високих механічних навантажень. Патент України на корисну модель № 138129 від 25.11.2019 р.
 3. Крупська Т.В., Туров В.В., Гунько В.М., Картель М.Т., Лупашку Т.Г., Головань А.П. Патент України на корисну модель Спосіб впливу на процеси зв’язування-вивільнення біоактивного комплексу з речовин біогенного походження № 140710 від 10.03.2020 Бюл. № 5
 4. Крупська Т.В., Туров В.В., Гунько В.М., Картель М.Т., Лупашку Т.Г., Андрійко Л.С. Патент України на корисну модель Спосіб впливу гідрофобного кремнезему на процеси зв’язування-вивільнення біоактивного комплексу з речовин біогенного походження № 141490 від 10.04.2020 Бюл. № 7
 5. Кравченко А.А., Геращенко І.І., Туров В.В., Крупська Т.В., Гудзенко Н.В., Янчук П.І., Комаров І.В., Штанова Л.Я., Вовкун Т.В., Весельський С.П. Патент України на корисну модель Гемостатичний композитний матеріал № 141355 від 10.04.2020 Бюл. № 7

Монографія

 1. Туров В.В., Геращенко И.И., Крупская Т.В., Суворова Л.А.Нанохимия в решении проблем эндо- и экзоэкологии / под. ред.. академика НАН УкраиныН.Т. Картеля. (315 стр.)\

Крамаренко Ірина Сергіївна (кандидат педагогічних наук):

 1. Оберніхіна Н.В. Ліцензійний інтегрований іспит "Крок.1. Загальна лікарська підготовка" у національному медичному університеті імені О.О. Богомольця як один з чинників системи забезпечення якості медичної освіти / Н.В. Обернізіна, І.С. Крамаренко, Л.В.Гайова // East European Scientific Journal.  - 2019. -1.- C. 17-26
 2. Наконечна Г.М. Формування інноваційного освітнього середовища закладів освіти новітніми засобами навчання  та обладнання/ Г.М. Наконечна, І.С. Крамаренко, Н.В. Оберніхіна // Збірник статей учасників двадцять восьмої всеукраїнської практично-пізнавальної конференції  "Наукова думка сучасності і майбутнього (м.Дніпро, 2019). -2019.-С.10-13
 3. "Krok-1. Medicine" in Bogomolets Medical University  as Education Indicator  / N. Obernikhina, T.Sanzhur, I. Kramarenko, L.Hayova // Higher Education  Research.  - Том 5, Вип. 6, 2020. - С. 181 - 192
 4. Крамаренко І.С. STEM-освіта як головна ланка у формуванні ключових компетентностей учнів // Збірник матеріалів учасників  IV Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку науки" (м. Київ, 25-26.04.2020 р.). - Київ : МЦНіД, 2020. - С.18-20
 5. Снісар Т.О. Використання корекційних засобів навчання та реабілітаційний обладнання в створенні безпечного освітнього середовища / Т.О. Сніданок, І.С. Крамаренко  // Збірник матеріалів учасників ІІ науково-практичної конференції "Концептуальні шляхи реформування і розвитку педагогічних наук (м. Дніпро, 22-23.05.2020). - Херсон: Видавництво  " Молодий вчений, 2020. - С. 49- 52
 6. Крамаренко І.С. Сінгапур – інтелектуальний розвиток людини як передумова створення інклюзивного середовища / І.С. Крамаренко, Т.О. Снісар // Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2021. Pp. 327-336.
 7. Крамаренко І.С.Законодавча та нормативна база матеріально-технічного забезпечення галузі освіти: Інклюзивне освітнє середовище / І.С. Крамаренко, Т.О. Снісар. – м. Київ, 2020;. – 187 с.
 8. Крамаренко І.С.Збірник нормативно-правових актів щодо матеріально-технічного забезпечення галузі освіти: Інноваційна діяльність / І.С. Крамаренко, О.В. Ночвінова. – м. Київ, 2019. – 80с.

Мякінченко Ірина Олександрівна (аспірант): 

 1. Мякінченко І.О. Участь церков і релігійних організацій у законотворчому процесі в період незалежності України // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. 2019. Вип. 131.
 2. Мякінченко І.О. Міжконфесійні об’єднання в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. 2019. Вип. 28.
 3. Мякінченко І.О. Гуманітарна місія церковно-релігійних організацій під час військового конфлікту на сході України // Інтермарум: історія, політика, культура. 2019. Вип. 6.
 4. Мякінченко І.О. Державно-конфесійні відносини в період революції Гідності// Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2020. Вип. 49.
 5. Мякінченко І.О. Міжконфесійні відносини в Україні у контексті міжнародної діяльності: церковно-релігійні та державно-політичні аспекти // Інтермарум: історія, політика, культура. 2020. Вип. 5.

Єфименко Олена Миколаївна (аспірант):

 1. Єфименко О. Мультикультуралізм в усталених словосполуках сучасної української мови / О. Єфименко // Закарпатські філологічні студії (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).  ̶  Ужгород,  ̶  2019.  ̶  Вип. 5.  ̶  Т. І.  ̶  С. 16-20.
 2. Єфименко О. Газетні словесні штампи періоду Революції Гідності в мові української періодики /О. Єфименко // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. – Poznan. – 2020.  ̶  vol. VIІ/2.  ̶   р 77–84.
 3. Єфименко О. Функціонування усталених словосполук у сучасному інформаційному просторі /О. Єфименко//  Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон,  ̶  2020.  ̶  Вип. 38. – С. 58-63.
 4. Єфименко О. М. Диференціація словосполук в мовознавстві на тлі соціальної динаміки / О. М. Єфименко // Соціум. Документ. Комунікація Серія : Філологічні науки. - 2017. - Вип. 3. - С. 71-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdc_2017_3_8
 5. Єфименко О. Словосполуки з лексемою "війна" в мові української періодики [Електронний ресурс] / О. Єфименко // Психолінгвістика. - 2017. - Вип. 22(2). - С. 50-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2017_22(2)__5
 6. Єфименко О. Євроінтеграційні процеси в мовному питанні сучасної української мови [Електронний ресурс] / О. Єфименко // Соціум. Документ. Комунікація . Серія : Філологічні науки. - 2018. - Вип. 6. - С. 106-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdc_2018_6_9
 7. ОЛЕНА ЄФИМЕНКО. ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”, ... Україна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; ORCID: 0000–0002–0487–6224. SZTAMPA GAZETOWA OKRESU REWOLUCJI GODNOŚCI. W JĘZYKU ... Газетні словесні штампи періоду Революції Гідності в мові української періодики. 79. Режим доступу: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/view/23750/22197
 8. Єфименко О. М. Мультикультаролізм в усталених словосполуках сучасної української мови [електронний ресурс] /О. Єфименко/Закарпатські філологічні студії. — 2018. — № 5, т. 1.Режим достуту: http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97&jyear=2018&jnumber=%E2%84%96%205,%20%D1%82.%201&jid=389034

Джгуташвілі Наталія Миколаївна (аспірант):

 1. Джгуташвілі Н.М. Вплив в’їзного туристичного потоку на розвиток готельного сервісу в Україні. Підприємництво та інновації. 2019. Вип.9. С.98–105. (включено до Google Scholar, НБУ ім. В.І. Вернадського) (1,2 друк. арк.).
 2. Джгуташвілі Н.М. Сутність та особливості сервісного продукту готелю. Інфраструктура ринку. 2020. Вип.43. С.146–153. (включено до Index Copernicus, Google Scholar, НБУ ім. В.І. Вернадського) (1,25 друк. арк.).
 3. Джгуташвілі Н.М. Управління клієнт-орієнтованістю персоналу як інструмент підвищення якості сервісного продукту готелю Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 4. Частина 1. С. 108–116. (включено до Index Copernicus) (1,0 друк. арк.).
 4. Чміль Г.Л., Джгуташвілі Н.М. Цифровізація управління клієнтським досвідом у готельно-ресторанній індустрії. Бізнес Інформ. 2020. № 8. С. (включено до Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Directory of Open Access Journals та ін.)
 5. Савицька Н., Джгуташвілі Н. Концептуальна модель управління клієнт-орієнтованістю сервісу готелю. Європейський журнал економіки та менеджменту. 2020. Том 6. Вип.3. С. 88–98.
 6. Джгуташвілі Н. М. Цифрові технології як інструмент просування сервісного продукту готелю. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: матеріали VІІ Міжнародної наук.-практ. конф., м. Київ, 9-10 квітня 2020 р. К. : КУК, 2020. С.  (0,3 друк. арк.).
 7. Джгуташвілі Н. М. Реновація як інструмент формування якісного сервісного продукту готелю. Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. MicroCAD-2020: матеріали XХVІІІ Міжнародної наук.-практ. конф., м.Харків, 13-15 травня 2020 р. Х. : НТУ «ХПІ», 2020. С. (0,06 друк. арк.).
 8. Джгуташвілі Н.М. Світовий досвід категорізації сервісного продукту в готельній індустрії. Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: матеріали Міжнародної наук.-практ конф., м. Харків, 14 травня 2020 р. Х. : ХДУХТ, 2020. Ч.2. С.157–158. (0,1 друк. арк.).
 9. Джгуташвілі Н. М. Клієнтоорієнтований сервіс у готельному бізнесі: теоретичні аспекти. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2017.  Вип. 2 (26). C. 279–293. (включено до Index Copernicus, Google Scholar, НБУ ім. В.І. Вернадського та ін.) (0,87 друк. арк.).
 10. Джгуташвілі Н. М. Вплив в’їзного туристичного потоку на розвиток готельного сервісу в Україні. Підприємництво та інновації. 2019. Вип. 9. С. 98–105. (включено до Google Scholar, НБУ ім. В.І. Вернадського) (1,2 друк. арк.)
 11. Джгуташвілі Н. М. Сутність та особливості сервісного продукту готелю. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 43. С. 146–153. (включено до Index Copernicus, Google Scholar, НБУ ім. В.І. Вернадського) (1,25 друк. арк.).
 12. Джгуташвілі Н. М. Управління клієнт-орієнтованістю персоналу як інструмент підвищення якості сервісного продукту готелю Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 4. Частина 1. С. 108–116. (включено до Index Copernicus) (1,0 друк. арк.).
 13. Чміль Г. Л., Джгуташвілі Н. М. Цифровізація управління клієнтським досвідом у готельно-ресторанній індустрії. Бізнес Інформ. 2020. № 8. С.  (включено до Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Directory of Open Access Journals та ін.) (заг. обсяг 1,25 друк. арк., особисто автора 0,65 друк. арк.: визначено замкнений цикл формування цінності клієнтського досвіду як послідовність: посилення конкурентних переваг, підвищення задоволеності клієнтів, формування лояльності, прихильність до готелю та адвокація, приваблення нових клієнтів, запропоновано структурно-логічну послідовність управління клієнтським досвідом).

Статті в наукових періодичних виданнях інших держав , які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу:

Савицька Н., Джгуташвілі Н. Концептуальна модель управління клієнт-орієнтованістю сервісу готелю. Європейський журнал економіки та менеджменту. 2020. Том 6. Вип. 3. С. 88–98. (включено до Index Copernicus) (заг. обсяг 1,0 друк. арк., особисто автора 0,5 друк. арк.: визначено ознаки, види та рівні клієнт-орієнтованості закладу готельної індустрії, запропоновано систему управління клієнт-орієнтованістю сервісу готелю, розроблено модель управління клієнт-орієнтованістю).

Праці апробаційного характеру:

 1. Джгуташвілі Н. М. Споживча цінність клієнтоорієнтованого сервісу готелю. Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 6-8 грудня 2018 р. м. Хмельницький : ХНУ, 2018. С. . (0,1 друк. арк.).
 2. Джгуташвілі Н. М. Клієнт-орієнтованість готелю крізь призму маркетингової теорії. Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі: матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 50-річчю заснування ХДУХТ, м. Харків, 3 жовтня 2017 р. Х. : ХДУХТ, 2017. С. 381–382. (0,1 друк. арк.).
 3. Джгуташвілі Н. М. Цифрові технології як інструмент просування сервісного продукту готелю. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: матеріали VІІ Міжнародної наук.-практ. конф., м. Київ, 9-10 квітня 2020 р. К. : КУК, 2020. С. . (0,3 друк. арк.).
 4. Джгуташвілі Н. М. Реновація як інструмент формування якісного сервісного продукту готелю. Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. MicroCAD-2020: матеріали XХVІІІ Міжнародної наук.-практ. конф., м. Харків, 13-15 травня 2020 р. Х. : НТУ «ХПІ», 2020. С. . (0,06 друк. арк.).
 5. Джгуташвілі Н. М. Світовий досвід категорізації сервісного продукту в готельній індустрії. Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: матеріали Міжнародної наук.-практ конф., м. Харків, 14 травня 2020 р. Х. : ХДУХТ, 2020. Ч. 2. С. 157–158. (0,1 друк. арк.).

Білоброва Юлія Олегівна:

Білоброва Ю.О. Міжпредметна спрямованість як засіб навчання іноземної мови /Білоброва Ю.О. / Актуальні проблеми діяльності закладів освіти у контексті формування життєвих перспектив особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,  24 листопада 2020р. (м. Київ, м. Кременчук). ІІ частина (за редакцією Ю.В. Ївженка) - м. Кременчук, 2021.- с.8-16.

Жарко Оксана Олексіївна

Жарко О.О. Комунікативна складова вивчення іноземної мови в немовних закладах вищої освіти /Жарко О.О./ Актуальні проблеми діяльності закладів освіти у контексті формування життєвих перспектив особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,  24 листопада 2020р. (м. Київ, м. Кременчук). ІІ частина (за редакцією Ю.В. Ївженка) - м. Кременчук, 2021.- с.60-66

Литвиненко Надія Андріївна

Литвиненко Н.А. Інноваційні технології та методи на заняттях з іноземних мов /Литвиненко Н.А. / Актуальні проблеми діяльності закладів освіти у контексті формування життєвих перспектив особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,  24 листопада 2020р. (м. Київ, м. Кременчук). ІІ частина (за редакцією Ю.В. Ївженка) - м. Кременчук, 2021.- с.109-115.

 

Варто зазначити, що науково-педагогічні працівники кафедри Загальнотеоретичної та прикладної підготовки за звітний період мають :

 • 2 наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
 • 61 публікацію з наукової або професійної тематики;
 • Тез і доповідей 18;
 • 5 патентів;
 • 1 монографію у співавторстві.

 

Зав. кафедри                                                                                                                                                   Л.Ю.Красавцева

Log in