Положення про апеляційну комісію

Положення про апеляційну комісію

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОЛЕДЖУ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

І. Загальні положення

1.1.Апеляційна комісія Київського державного коледжу туризму та готельного господарства (надалі – Апеляційна комісія) утворюється відповідно Положення про приймальну комісію Київського державного коледжу туризму та готельного господарства (надалі – Коледжу) з метою захисту прав осіб, які складали вступні іспити з конкурсних предметів та вступні фахові випробування, вирішення спірних питань та розгляду апеляційних заяв (далі – апеляція) вступників щодо результатів вступних випробувань, що проводилися Коледжем.

1.2.Дія цього Положення поширюється на Апеляційну комісію та осіб, які подали апеляцію щодо результатів вступних випробувань (далі – заявники).

1.3.Апеляційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Коледжу, наказами директора Коледжу, Правилами прийому до Коледжу, Положенням про приймальну комісію Коледжу і цим Положенням.

1.4.Під час розгляду апеляцій щодо результатів вступних випробувань Апеляційною комісією встановлюється об’єктивність оцінювання відповідей заявників та здійснюється перевірка правильності визначення результатів.

 

ІІ. Основні функції апеляційної комісії

2.1.Прийняття і розгляд апеляцій вступників в Апеляційну комісію щодо результатів вступних випробувань, проведених у Коледжі.

2.2.Прийняття рішень за результатами розгляду апеляцій і доведення їх до відома заявників.

 

ІІІ. Організація діяльності апеляційної комісії

 

3.1.Склад Апеляційної комісії визначається наказом директора Коледжу.

3.2.Головою апеляційної комісії призначається один з заступників директора Коледжу.

3.3. Секретарем Апеляційної комісії є відповідальний секретарь Приймальної комісії Коледжу.

3.4.Склад Апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників Коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметних екзаменаційних комісій та фахових атестаційних комісій Коледжу.

3.5.Документами про діяльність Апеляційної комісії є апеляційні заяви вступників, протоколи засідань Апеляційної комісії  та журнал реєстрації апеляцій, які зберігаються у відповідального секретаря Приймальній комісії Коледжу.

Апеляційні заяви та протоколи засідань Апеляційної комісії зберігаються

протягом одного року.

3.6.Рішення Апеляційної комісії приймаються на її засіданнях. Засідання проводяться окремо для кожної дисципліни (спеціальності) у складі голови Апеляційної комісії, секретаря Апеляційної комісії та одного з членів Апеляційної комісії, як фахівця з відповідної дисципліни (спеціальності). Рішення Апеляційної комісії оформляється протоколом, а факт подання апеляції фіксується у журналі реєстрації апеляцій.

 

ІV. Порядок подання та розгляду апеляційних заяв

4.1.  Апеляція щодо результатів вступних випробувань подається вступником особисто у день оголошення результатів випробування до Приймальної комісії Коледжу. Апеляції від інших осіб,у тому числі родичів вступника до розгляду не приймаються і не розглядаються.

4.2.  Апеляційна комісія не розглядає апеляції щодо результатів вступних випробувань, які проводилися у формі співбесіди, а також апеляції з питань відсторонення вступника від випробування з причин,  вказаних у пункті 4.14 розділу 4 Положення про приймальну комісію Коледжу. Предметом апеляції може бути лише бал зі вступного випробування.

4.3.  У разі порушення процедури та термінів подання апеляції вступником,

Апеляційна комісія таку апеляцію не розглядає і результат оцінювання вступного випробування такого заявника вважається остаточним.

4.4.  Апеляція оформлюється у вигляді письмової заяви на  ім’я голови Апеляційної комісії, де у довільній формі, окрім прізвища, ім’я та по батькові

абітурієнта та спеціальності, обов’язково вказується причина подання апеляції з обґрунтованим викладенням суті спірного питання. При поданні апеляції вступник повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

4.5.Вступникові при прийнятті апеляції повідомляється  дата, час та місце проведення засідання Апеляційної комісії з розгляду його апеляції.

4.6.  Заява вступника на апеляцію зберігається у відповідального секретаря

Приймальної комісії Коледжу, який видає її голові Апеляційної комісії безпосередньо перед початком засідання Апеляційної комісії .

4.7.  Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше

наступного робочого дня після її подання у присутності вступника. На засіданні, за необхідності можуть бути присутні голови відповідних предметної екзаменаційної чи фахової атестаційної комісії у якості експертів. Вони мають право надавати обґрунтовані пояснення вступнику та  членам Апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів критеріям оцінки роботи. Присутність інших осіб на засіданні Апеляційної комісії не допускається.

4.8.Під час апеляції членами Апеляційної комісії проводиться аналіз письмової роботи виконаної на листі-вкладці (чистовику та чернетці). Вступникові надаються пояснення щодо допущених помилок. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається.

4.9.Письмова робота, окрім членів Апеляційної комісії, голови предметної екзаменаційної чи фахової атестаційної комісії, надається для перегляду під час проведення апеляції лише вступнику.

4.10.Якщо вступник не з’явився на засідання Апеляційної комісії, рішення з апеляції приймається на підставі розгляду письмової роботи.

4.11.За результатами розгляду апеляції може бути прийняте одне з трьох рішень:

•  про задоволення апеляції та збільшення отриманої на вступному випробуванні вступником кількості балів;

•  про задоволення апеляції та зменшення отриманої на  вступному випробуванні вступником кількості балів;

•  про відхилення апеляції та залишення незмінною отриманої на вступному випробуванні вступником кількості балів.

4.12.У разі прийняття Апеляційною комісією рішення про  зміну балу, одержаного вступником під час вступного випробування, дане рішення фіксується у протоколі засідання Апеляційної комісії. Протокол підписують члени та голова Апеляційної комісії. Факт ознайомлення із рішенням Апеляційної комісії вступник підтверджує особистим підписом у протоколі після завершення засідання. При цьому, у письмовій роботі (листі-вкладці) та у відомості результатів випробування, на підставі рішення Апеляційної комісії робиться спеціальна відмітка про зміну балу (кількісно та прописом), яка із внесенням такого запису: «Результат випробування абітурієнту  ____ (ПІБ) змінений на основі рішення Апеляційної комісії від ____(дата), протокол №___» засвідчується підписом голови Апеляційної комісії.

4.12.Прийняте Апеляційною комісією рішення є остаточним, не підлягає перегляду та набирає чинності після його затвердження Приймальною комісією Коледжу.

 

Log in