Відділ практики

Відділ практики

Відділ практити знаходиться  в каб. 302 (гуртожиток);
тел.: (044) 543-33-09

Завідуюча практикою - Петренко Людмила Михайлівна;

Методист з практики - Паленко Людмила Деомидівна.

Практика студентів Технікуму є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Мета і зміст практики

Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення у виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності. Зміст і послідовність практики визначається її програмою, яка розробляється цикловою комісією згідно з навчальним планом. В програмі визначаються конкретні рекомендації щодо видів і форм контролю рівня знань, умінь, навичок, яких студенти набули на кожному робочому місці.

Види практики

Залежно від конкретної спеціальності (спеціалізації) студентів основними видами практики є:

 • навчальна;
 • виробнича (технологічна).

Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін, в окремих випадках – оволодіння робітничою професією з числа масових спеціальностей відповідної галузі.

Метою виробничої (технологічної) практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі навчання, практичних навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт).

Виробнича (технологічна) практика студентів є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення теоретичних знань та практичних навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності.

Види практики з кожної спеціальності, їх тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом.

Бази практики

Практика студентів Технікуму проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми не нижче як для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Визначення баз практики здійснюється керівництвом Технікуму на основі угод із підприємствами (установами, організаціями) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. З базами практики Технікум завчасно укладає угоди на проведення практики студентів за визначеною формою. Термін дії угод може визначатися на період конкретного виду практики або на інший термін за домовленістю сторін.
Бази практики повинні відповідати наступним вимогам:

 • наявність структур, що відповідають спеціальностям, за якими здійснюється підготовка фахівців у Технікумі;
 • можливість кваліфікованого керівництва практикою студентів;
 • можливість надання студентам на час практики робочих місць;
 • надання студентам права користування бібліотекою, лабораторіями, обладнанням, технічною та іншою документацією, необхідними для виконання програми практики;
 • можливість наступного працевлаштування випускників Технікуму.

Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом Технікуму, підбирати для себе базу виробничої (технологічної) практики і пропонувати її для використання.
Навчальна або виробнича (технологічна) практика для отримання професійних навичок може проводиться у навчально-виробничих лабораторіях та інших структурних підрозділах (допоміжних об’єктах) Технікуму.

Організація та керівництво практики

Організацію та проведення практики забезпечує завідувач практикою Технікуму. Навчально-методичне забезпечення практики здійснюють відповідні відділення Технікуму та циклові комісії. Організаційними заходами, що забезпечують проведення практики, є:

 • розробка програм практики студентів;
 • визначення баз практики;
 • укладання угод на проведення практики між Технікумом та базами практики;
 • складання тематики індивідуальних завдань на практику;
 • розподіл студентів за базами практики;
 • призначення керівників практики;
 • інші заходи, пов’язані з належною організацією практики.

Студенти при проходженні практики зобов'язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики від Технікуму консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;
 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
 • нести особисту відповідальність за виконану роботу;
 • належним чином оформити результати практики;
 • своєчасно скласти залік з практики.

Підведення підсумків практики

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання практики.

Форма звітності студента за практику – це подання щоденника і письмового звіту, підписаного та оціненого безпосередньо керівником бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, встановленими Технікумом (щоденник, характеристика та ін.), подається керівнику практики від Технікуму. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури тощо. Звіт оформлюється за вимогами, визначеними програмою практики.

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених Технікумом.      Студент, який востаннє отримав негативну оцінку по практиці, відраховується з Технікуму за невиконання навчального плану.

Результат заліку (оцінка) за практику вноситься в журнал навчальних занять, заліково-екзаменаційну відомість та в залікову книжку студента і враховується при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.

Log in